ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכז

[הערות לס' בית המקדש [שפר]. ירושלים, תשכ"ב]

בתחלתו: צורת ביהמ"ק לשיטת התפא"י. טז ט"ו מעלות. - היו כחצי גורן עגולה (מדות ב, ה). ולא כמצויר בפי' תפא"י והועתק בס' זה.

ע' 13. הר הבית ומקורה הי' כולו. ארכו 500 אמה כו'.

מוכרח הערה וביאור בנוגע לביהמ"ק (שגם הוא נכלל בהשטח דהת"ק אמה). ובפרט שנראים דברי המפרשים שביהמ"ק כולו לא נכלל בקירוי הנ"ל. ופשיטא שכמה מקומות בו לא היו מקורים. עיין מפרשים למדות רפ"ב.

בכל תרשימי הר הבית שבספר - אין זכר וסימן (כרגיל בתרשימים) לקירוי!

שם. שערים...גבהם 20 אמה - זהו גובה חלל ופתח השער.

ע' 44. עלי' ארכה - צ"ל 61 אמה, ולא 60.

בסופו ע' 51. מקום השמירה. הכהנים - מבפנים, הלוים - מבחוץ.

חסר הביאור. וראה ראב"ד תמיד בתחלתה. מנחת חינוך מצוה שפח.

ע' 52. איש הר הבית. אדם אחד כו' - לכאורה פשוט שהי' כהן - כיון שג"ז בכלל השמירה ועוד שהוא ממונה על הכהנים בענין עבודתם. ולא דמי לפתחי' זה מרדכי דעל הקנין (שקלים רפ"ה). ולע"ע לא מצאתי בס' שידברו בזה.

ח'תקכז

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 481, והוגהה עפ"י גוכי"ק.