ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'ער

[תחלת שבט, ה'תשכ"ז]

כפי שדברנו בהיותו בחדרי - עליו לחזור לאהקת"ו, להסתדר שם בענין של פרנסה ולהשתדך. ומתאים לגילו - כדאי להשתדך בהקדם (ובפרט שהספרדים יר"ש - בכלל משתדכים במוקדם), ולכן כהנ"ל צ"ל בהקדם. אלא שיקבע עתים בכל יום בלימוד התורה, ויפריש לצדקה מעשר ממה שישתכר (לפחות), ועיכ"ז יצליחו ה' בעלי' ביר"ש, חסידות וכו' - נוסף על הברכה בגשמיות כפשוטה. וכבכל ענינים טובים - צ"ל כ"ז נעשה בשמחה אמתית ובבטחון חזק בה'.

ויתדבר עם הנהלת הישיבה מתי יסע ויהא בשטומו"צ.

בתור שליחות: באם אפשרי בדרכי שלום - הרי בשובו לאהקת"ו הנה בימי הש"ק ויו"ט ימסור במסיבות אחב"י הספרדים או בביהכנ"ס שלהם - נקודות מתאימות ממה שדובר כאן במאמרים או בשיחות וכו'.

ט'ער

שהספרדים יר"ש - בכלל משתדכים במוקדם: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תתמז, ובהנסמן בהערות שם.