ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רחצ

ב"ה, פורים דשושן, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

מר דוד שי' רוקח

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום ה' אדר ב', עם המצורף אליו, בו כותב אודות משרתו בדרום אפריקה, התנאים שהיו בזה, והמצב עתה, ומסיים בשאלה האם ישאר במקומו עתה או יחזור ארצה.

והנה מפורסם בכלל, ובפרט להמתבוננים במצב עמנו בני ישראל בכל מקום שהם וביותר בתפוצות, אשר הבעי' החיונית והעיקרית בנוגע לקיום עמנו הן בתפוצות והן בארצנו הק' ת"ו, היא בעית החינוך של הדור הצעיר, שיהי' חינוך יהודי מסורתי, מיוסד על תורת עם ישראל ומצותי', מצות מעשיות בחיי היום-יום. ודלא כדעת הטועים שזה נוגע יותר בחו"ל ופחות בא"י או לא נוגע שם כלל, כי גם שם הבעי' חיונית היא, והיא הנותנת תקוה לקיום היעוד אשר לא תקיא הארץ את יושבי' ח"ו. ובכללות הנקודה היא שמפני חטאינו (הסיבה) גלינו מארצנו (המסובב), והתקוה היחידה לסלק את המסובב היא אך ורק על ידי סילוק הסיבה, וק"ל. ובודאי לדכותי' דמר שלא מכבר הי' באה"ק ת"ו וראה מקרוב תופעת הכנענים והיורדים והחלוניים וכו' האריכות אך למותר. ורק להוסיף, אשר חינוך בני ישראל בגולה חיוני הוא גם לקיום בני ישראל בארץ ישראל. ולא רק מנקודת העלי' והמגבית וכולי, שזה רואים במוחש בעיני בשר, אלא גם מנקודה פנימיית שגם היא עיקרית, והיא מפני שכל עם ישראל גוף אחד הוא, וחיזוק חלק אחד מהגוף, או ח"ו חלישותו, משפיע על כל חלקי הגוף.

מהאמור למעלה מובנת גם עמדתי בנוגע לבעי' שלו, שהרי עבודתו החינוכית במקומו עתה - היא בבחינת מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים ולכן חובתו הקדושה להמשיך בזה. וזכות הרבים מסייעתו שיוסיף בפעולתו להחדיר בתלמידים אהבת השם ויראת השם, שהן המקור והשורש לקיום מצוות עשה ולא תעשה בחיי היום-יום, כולל התמדה ושקידה בלימוד התורה, תורת חיים. ויהי רצון שיצליח בזה הלוך ומוסיף ומתוך שמחה וטוב לב.

והרי הזמן גרמא, ימי הפורים האלה, ובמיוחד על פי סיפור חכמינו ז"ל שביטול גזירת המן היתה על ידי תינוקות של בית רבן שנתחנכו על ידי מרדכי ברוח של מסירות נפש על התורה והמצוה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ.ב. מובן שברשותו להודיע על דבר מכתבי וחוות דעתי שלי בהאמור באם ימצא לנכון.

ועוד להעיר אשר הד"ר חיים שי' חמיאל שמזכירו במכתבו כמדומה הוא הוא אשר שלח אלי ספריו ועומדים אנו בקישור מכתבים, ושמעתי רבות על דבר יחסו הלבבי לתורה ולמצותי'.

ט'רחצ

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 339, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

לקיום היעוד: אחרי יח, כח. קדושים כ, כב.

שהן המקור והשורש לקיום מצוות עשה ולא תעשה: תניא פ"ד. פירוש לרמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ב.

סיפור חכמינו ז"ל: ראה אסת"ר פ"ט, ד. פ"י, ד. ועוד.