ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שדמ

ב"ה, בין המצרים, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב...

ובימי בין המצרים אלה, הרי כאו"א, בתוך כאחב"י שי', מן מיצר (הגלות) יקרא ה' לקרב קץ גלותינו ולקרב משיחי',

אשר מחכים לו בכל יום שיבוא,

ויהי רצון שיענה במרחב ה', כי יחיש היעוד והפכתי אבלם לששון, כי בעגלא דידן

יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו , כפי תושב"כ ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' ויצליח ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל ,

ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

בברכה

מ. שניאורסאהן

* * *

בברכה לבריאות הנכונה ובת"ח על הביכל דא"ח (בתורת שאלה) - וזכות הרבים תלוי בו

מצו"ב העתק ממש"כ למר ש.ז. שרגאי שי'.

* * *

בכבוד ובברכת הצלחה בת"ת ביר"ש, לימוד המביא לידי מעשה, מעשים מרובין המקיימין את החכמה.

* * *

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק התפתחות כחב"ד בגו"ר.

זה עתה נתקבל מכ' מיום כ"ב תמוז ות"ח ת"ח על הבשו"ט. ובמענה להשאלות (במכ' דח"י תמוז):

א) כמובן ופשוט - כדאי לגשת לבצע התכנית דהאולם והנספ[ח] אליו.

ב) בנוגע לאכסניא לנוער - כיון שמבטיחים להם רק הלואה (וחלקית) - תלוי בהסיכוים לאפשריות תשלום ההלואה.

ג) לע"ע - לא לשלב הנ"ל עם המר[כז] לנוער .

* * *

בהפרוגרם ד tv - להרבות בהלכות הצריכות בזמן ההוא.

* * *

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק ובפרט בהישיבה גדולה .

* * *

מובן שנכון וטוב להיות נוכח בחתונת הב' שי' - ולהודיעם בעוד מועד בכדי שכל הענינים יהיו כדבעי. וק"ל.

* * *

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק ולא להתרשם כלל מפני כו', כי ה' אתנו.

* * *

במענה לשאלותיו : באם זהו מתאים לסדרי הכולל בו לומד - כדאי ללמוד להיות שוחט.

כן - כתיבת תפו"מ.

בטח שומר על שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא, ועכ"פ יעשה כן מכאן ולהבא.

* * *

ובהמצב המעורפל דעתה והלחץ מכו"כ ממשלות וכו' - מוקדם הזמן מלהעביר כיתות או חלק מישיבות חב"ד לירושלים העתיקה. מאידך גיסא (וכמוש"כ לש"ב הרה"ח וכו' הרע"ז שי' סלונים מכבר) יש לתקן ולשפר את הביהכנ"ס החבד"י (דהצמח צדק) אשר שם , בהקדם האפשרי ע"מ להתפלל שם (עכ"פ ביום) ביחד עם שיעורים בתורה (ע"י המתפללים וכיו"ב) ובפרט - בתורת הצמח צדק.

* * *

בברכה (בקשר שעברו לגור בבני-ברק) - שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

* * *

אופן בדיקתו המותר - ע"פ הוראת רב על אתר.

הפ"נ שבמכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק'.

ט'שדמ

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 361, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

רשימות הצ"צ לאיכה ע"ו-ז: אוה"ת נ"ך (כרך ב) ע' א'לה ואילך.

רשימות הצ"צ לאיכה ע' כו: אוה"ת שם ע' א'נו.

יעמוד..נדחי ישראל: ראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א.

יעמוד מלך: עכצ"ל שאין הכוונה ע"פ ב"ד של ע' ונביא (הל' מלכים פ"א ה"ג), וע"ד ראיית הרמב"ם (כאן ה"ג) אין הדבר כך שהרי רע"ק אמר על בן כוזיבא המלך שהוא המלך המשיח, (ולא הי' שם נביא וכו') - כ"א ע"ד שכותב על בן כוזיבא המלך.

הוגה בתורה: ראה ע"ז יט, א. ובפדר"א ספל"ב דקול יעקב (שהוא המבטל ידי עשו) היינו "הגיון תורה".

ועוסק במצות: ראה ר"ן לסוכה (כה, א) בדיוק הלשון עוסק במצוה (ולא מקיים מצוה).

כדוד אביו: ל' הרגיל בנ"ך בנוגע למלכי בית דוד. וי"ל הכוונה שתהי' התורה בדרך עול והמצות בהקדמת עולה של תשובה "תשובה ומעש"ט" - שזה הוקם ע"י דוד דוקא (ע"ז ה, א. מדרש שמואל ויל"ש לש"ב כג, א. וראה תו"א ריש מגלת אסתר).

כפי תושב"כ ושבעל פה: לכאורה צ"ע מאי קמ"ל. אלא שבא בהמשך לסיום ה"ג (שלפני זה) שנשמט ע"י הצנזור, וז"ל: וכל המוסיף או גורע או שגלה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורס. - שכנראה הכוונה לישו, שמובא לקמן בהלכה זו - וג"ז נשמט ע"י הצנזור. ועפכ"ז מובן ג"כ הסיום - בדפוס - של ה"ג ושייכותו כאן.

ויכוף כל ישראל: יל"פ השייכות לענין הגאולה - כי מסיבות החורבן הוא שהשרים לא הוכיחו (שבת קיט, ב. איכה רבה א, ו).

לילך בה ולחזק בדקה: לאלה שלא חטאו, לאלה שעברו ופרצו; צדיקים ובע"ת.

ויבנה מקדש: וכ"כ גם ר"פ זה - ע"פ ויק"ר (כט, ז) דמשיח בונה ביהמ"ק. וראה ג"כ ירוש' מגילה פ"א הי"א. ופרש"י ותוס' (סוכה מא, סע"א) דיבוא משמים - הוא ע"פ תנחומא (נח, יא). זח"א כה, א. ובכ"מ.

מקדש במקומו: צ"ע הכוונה. ואולי י"ל דאף דבכלל בביהמ"ק רק המזבח אין משנין אותו ממקומו לעולם (הל' ביהב"ח רפ"ב), כל המקדש דלעת"ל צ"ל "במקומו" המיוחד לו, וכמפורש בנבואת יחזקאל כמה פעמים. עוד י"ל דג"ז מהענינים שיודיעו ש"ודאי משיח הוא" - שיכוון מקום המקדש.

ויקבץ נדחי ישראל: לבסוף - שהרי ברמב"ם גם סדר הדברים בדיוק הוא. וכ"כ גם בר"פ זה. (זח"א קלד, א. קלט, א - וכ"פ רש"י ברכות מט, א - ופליג אתנחומא הנ"ל - וראה בארוכה מכתב כ"ק אדנ"ע בקובץ מכתבים א' ס"ט. ומתרץ שם ג"כ שלא יוקשה על הרמב"ם ממגילה יז, ב (ומבאר ג"כ הב"ח או"ח סקי"ח). ירוש' מע"ש פ"ב ה"ב).

------------------------

מקדש במקומו: ראה לקו"ש חכ"ד בסופו בהערה. סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 468.

ויקבץ נדחי ישראל: ראה גם לעיל אגרת ט'מ (ע' טז).

מכתב כ"ק אדנ"ע: אג"ק שלו ח"א אגרת קל.

ויהפכו ימים: כנ"ל היעוד והפכתי אבלם לששון, ואף דל' הכתוב (זכרי' ח, יט) יהי' לששון גו' טובים, הרי זכרי' מדבר בזמן בית שני (כאמרו "לבית יהודא" - ראה רד"ק שם) שחסרו בו ה' דברים (יומא כא, ב).

------------------------

בברכה לבריאות: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין.

אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם.

העתק..שרגאי: היא האגרת הבאה.

לימוד המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

מעשים מרובין המקיימין את החכמה: ראה אבות פ"ג מ"י.

זה עתה נתקבל: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל ועד כפר חב"ד.

המרכז לנוער: הוא "בית שזר", שנבנה בכפר חב"ד.

בהפרוגרם ד TV: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה יצחק מאיר שי' קאגאן, דיטראיט. אודות תכנית שידור בטלוויזי'.

בברכת הצלחה: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה יהושע שניאור זלמן סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'פח, ובהנסמן בהערות שם.

בהישיבה גדולה: במלבורן.

מובן שנכון: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה אפרים שי' וואלף.

אגרות נוספות אליו - לעיל ט'פח, ובהנסמן בהערות שם.

במענה לשאלותיו: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה זכרי' שי' גורי. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קעח.

ובהמצב המעורפל: חלקה נדפסה ב"התקשרות" חוב' ל ע' 14. והיא הוספה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה משה צבי הלוי סגל, ירות"ו. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'שכז, ובהנסמן בהערות שם.

אשר שם: בירושלים העתיקה, ששוחררה במלחמת ששת הימים.