ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כד

ט'לב

ב"ה, למחרת יום הכפורים, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה לשאלת רבים - בהמשך למכתבי הראשון בזה - אודות העמדה שצריכה להיות עתה בקשר עם הבחירות לכנסת, אחרי עבור המועד להגשת הרשימות, שכל אחת מהמפלגות הדתיות הולכת לבחירות ברשימה בפני עצמה, ושואלים חוות דעתי ותגובתי בזה:

הנה אף כי מחד גיסא מובן הצער הכי גדול על הפיצול האמור, מאידך גיסא - דוקא בימים האחרונים הופיעו הצהרות פומביות הנותנות תקוה לתיקון המצב, על כל פנים בחלק חשוב ממנו, כפי שיתבאר להלן. וכוונתי להצהרות שהצהירו כל אחת מהמפלגות הדתיות בנאומים ובמכתבי עתים הרשמיים שלהן, אשר כל אחת מהן מודיעה בכל התוקף שלא היא האשמה בכשלון הקמת החזית דתית טכנית ולא היא פלגנית וכולי, אלא שסיבות צדדיות שאינן תלויות בה מנעו הקמת החזית האמורה, והיא הולכת ופורטת סיבות אלו אחת לאחת.

כיון שהצהרות האמורות נעשו על-ידי ראשי וקברניטי כל אחת מהמפלגות בפומבי ונעשו בעל פה ובכתב ונשנו כמה פעמים, בודאי שאחראיות הן ונעשו על דעת כל הקובעים במפלגה, ומחייבות את כל המפלגה. כן הודיעו גלוי עוד מקודם לכן, וגם כן בעל פה ובכתב ובדפוס ובאופן רשמי, שחס ושלום שנגיעות פרטיות ורווחים של אנשים מסויימים (ותקותי שהכוונה גם לשלול רווחים של סיעות בתוך המפלגה) ישפיעו על שאלת הקמת חזית דתית טכנית שהיא לטובת כל ציבור בני ישראל באה"ק ת"ו (שבמילא מובן שזהו טובתן של כל הסיעות וכל מפלגות הדתיות וטובתם של כל אחד ואחת מבנ"י היושבים בארצנו הק' ת"ו). גם הדגישו שראו במוחש בהכנסת האחרונה ושלפני' שבכמה דיונים הכריע קול אחד - שזה מבליט עוד יותר ההכרח בחזית דתית טכנית שיש לקוות שהיתה מוסיפה במספר הצירים ועוד יותר מציר אחד או שנים ושלשה.

לכל הנ"ל אוסיף עוד הקדמה קצרה: רגיל אשר כל מפלגה (במצע הבחירות שלה) מודיעה להבוחרים והקהל את שיטתה ותכנית עבודתה במשך כל שנות הכנסת העומדת להיבחר. ועל יסוד מצע בחירות זה - דנים הבוחרים בעד מי יצביעו.

ולאור הקדמות אלו הרי מתבקשת הצעה הגיונית בקשר עם הבחירות בכלל ובקשר עם בעית חזית טכנית בפרט, והיא:

אשר כל אחת מהמפלגות הדתיות תודיע במצע הבחירות שלה, בסעיף מיוחד ברור ומפורט, אודות עמדתה והחלטתה בנוגע לשאלת הקמת חזית דתית טכנית בעתיד.

ובכדי לשלול מה שקרה זה עתה, שכל מפלגה מאשימה את האחרת בהכשלת

החזית משום כוונות נסתרות ותחבולות וכולי - תפרט כל מפלגה את עמדתה לבעי' האמורה בפירוט הכי מלא, זאת אומרת פירוט כל התנאים שתציב להקמת חזית דתית טכנית. ומובן שפירוט זה צריך להיות כל צרכו - בכדי שלא להשאיר מקום להכשלת הקמת חזית דתית טכנית בעתיד באמתלאות שלא לזה נתכוונו וכו' ובהאשמות הדדיות לאחר זה. וכן להוסיף, שכיון שהמדובר הוא באופן דתפסת מועט , היינו רק הקמת חזית דתית טכנית, הרי בודאי שאין מקום לתנאים כאלה שאין חלין אלא באם הי' המדובר על דבר איחוד לכמה שנים באופן עקרוני וכולי.

והרי הבוחרים, אשר בידם גורל הבחירות, מבוגרים הם, ורשאים הם לדרוש מכל אחת מהמפלגות שתודיע עמדתה בשאלה כה חיונית, עמדה מפורשת ומנומקת בטוב טעם ודעת, כדי לתת להבוחר את האפשריות לדון בעצמו לא רק על עמדתה של כל מפלגה אלא גם על הטעמים והנימוקים שעליהם מבוססת העמדה. שלפיכך בודאי שכל תנאי מהתנאים הדורשים ביאור - יבוא הוא וטעמו ונימוקו עמו.

כאמור לעיל, איני רואה בהצעה האמורה איזה ענין יוצא מן הכלל, כיון שבמצע הבחירות נכללת תכנית פעולה לכמה שנים. ואפילו אילו הי' בזה משהו יוצא מדרך הרגיל, הרי המצב באה"ק ת"ו יוצא מן הכלל לגמרי - הן בגשמיות והן ברוחניות, וק"ל.

וכאן מקום להדגיש את העובדא, אשר לבחירות בכמה רשויות מקומיות קיימת חזית דתית. זאת אומרת, שיש החלטה ברורה הלכה למעשה מכל אחת מהמפלגות הדתיות, הן מטעם ההנהלה הפוליטית והן מטעם ההנהלה הרוחנית שלה, שבאופן עקרוני יש מקום לחזית דתית של כל המפלגות. והרי דין הוא: שאם לבחירות לשלטונות המקומיים, אשר שם הפגישות בין באי-כח המפלגות תכופה יותר והדוקות יותר, ובפרט בימי הבחירות שהתעמולה מתנהלת שם ברובא דרובא על ידי אנשי המקום, זאת אומרת שחזית דתית במקום עלולה יותר לטשטש הגבולות שביניהן ולהגדיל סכנת השפעה של השקפת עולם של מפלגה אחת על חברתה, ואף על פי כן יש מקום לחזית דתית, ולא לחזית טכנית גרידא, אלא לשיתוף פעולה במשך כל ימי שלטון המקומי, כנהוג בכמה מקומות - על אחת כמה וכמה שיש מקום באופן עקרוני לחזית דתית טכנית לבחירות לכנסת.

ועוד להוסיף, שבנוגע למצע הבחירות הרי אין הגבלה בזמן, (כיון שעומד הוא לשנויים והוספות מיום ליום ו)עד לרגע האחרון לפני הבחירות, אף שההקדם בזה ישובח - בכדי שמפלגות הדתיות האחרות יוכלו לקחת עמדה בנוגע לאי-איזו הוספה במצע הבחירות של המפלגה המתמודדת אתה, שעל ידי כך יהי' המצע ברור לכל. זאת אומרת, שאותה טענה שטענו אחדים שלא הי' אפשרות להקים חזית דתית טכנית מפני קוצר הזמן, אינה טענה בנידון דידן.

אין בהאמור סתירה כלשהי להקריאות שפירסמה כל מפלגה שיצביעו דוקא בעדה, כיון שאם כל מפלגה תבאר את עמדתה לחזית דתית טכנית באופן חד-משמעותי, אדרבה אפשר שזה יוסיף תוקף לקול קורא שלה, מאחר שלא יהי' מקום להאשימה בהתחמקות ובהעלמת ענינים מהציבור וכולי.

לא נביא אנכי ולא בן נביא, וכל האמור לעיל בתקפו אפילו אם עד הבחירות הבאות תעבורנה ארבע שנים, על אחת כמה וכמה אשר לדעת כמה וכמה מומחים הנה לאור הפיצול אשר בכל המפלגות - קרוב לודאי שהכנסת החדשה לא תאריך ימים והבחירות הבאות תקויימנה הרבה זמן קודם.

* * *

על פי האמור, התקוה חזקה שתתקבל הצעה האמורה ע"ד פירסום עמדת כל מפלגה בשאלה הכי חיונית של הקמת חזית דתית טכנית בעתיד, ולאחרי שהמפלגות הדתיות תפרסמנה עמדתן מפורטת וטעמי' ונימוקי' כאמור, וכיון שעל פי שכל הישר ועוד ועיקר - על פי דין תורתנו הק' תורת חיים, הטבת המצב הדתי של השכבות הכי רחבות של אחב"י בארה"ק ת"ו, היא הקובעת, יצביע הבוחר בעד הרשימה אשר נציגי' יקבלו עליהם בהחלטיות וללא הסתייגות הנהגה בהתאם להוראת תורתנו האמורה.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. אסרו-חג הסוכות:

מסיבה וטעם נתעכב משלוח מכתבי זה. ובינתיים נתקבל העתק רשמי מהצהרה עלי' חתומות כל שלשת המפלגות הדתיות (בקשר עם "החזית דתית מאוחדת לעירית ת"א-יפו") - המוסיפה תוקף יותר, באם הי' צורך בזה, להאמור לעיל, ואעתיק רק שורות אחדות, אף שכל כולה שייכת להנ"ל, וז"ל:

ב"ה, בין כסה לעשור, תשכ"ו

אל שלומי אמוני ישראל

...עת מתייחד כל אדם בישראל עם קונו ועושה חשבון

נפשו, הפרטי והכללי - רחשו לבותיהם של ראשי היהדות הנאמנה דבר טוב...

להקים חזית דתית מאוחדת בבחירות למועצת העיר תל-אביב-יפו.

...בשורה מרנינה זו עשתה כנפים ונתקבלה בברכה ובהתלהבות רבה ע"י כל שומעי'. בשעה שכל הרשימות החילוניות מאוחדות כאחד במלחמתן נגד דמותה הרוחנית של עירנו, מן הדין הוא שיקומו בנ"י הנאמנים לתורת ישראל ולמצוותי', כולם כאחד, ויפעלו יחד למען...שמירה קפדנית על החינוך הדתי...פעולה תקיפה להגברת שמירת שבת קדשנו בעירנו...

כל בוחר...יתן מאונו ומהונו לגיבוש המערכה המלוכדת של היהדות המאוחדת...

ויצטרף למחנה הנאמן של החזית הדתית המאוחדת...

ועוד להוסיף חוות דעת פומבית ורשמית של "גדולי ישראל...אל קהל הקודש בארץ הקודש" אודות החשיבות הכי גדולה של אפילו נציג אחד נוסף בכנסת, חשיבות ו"ענין חיוני ליהדות התורה", וז"ל:

...בפעם הזאת יותר מאשר בעבר עלול להיווצר תנאי ומצב, שנציג נוסף של היהדות החרדית עלול להכריע את הכף בשאלות יסוד, שיש בהן ענין חיוני ליהדות התורה, ובידי הבוחר הנאמן לעשותו.

...יוכיחו היחיד והרבים, הפרט והכלל, כי בראש דאגותיהם ובראש מאבקיהם עומדת תורתנו הקדושה, לשמרה ולהצילה מכף כל הקמים עלי', על שבת קדשנו, על חינוך בנינו ובנותינו בדרך אבות...

- הועתקו אותן הנקודות המנויות בהקריאה להחזית בת"א-יפו - שכל אחת מהמפלגות התחייבה להגן עליהן בכל עוז וכו' ועד כדי כך שכולן הסכימו למסור תפקיד ראש העירי' לנציגה של אחת מהן ובאופן חגיגי וכו'.

ט'לב

למכתבי הראשון: דלעיל חכ"ג ט'יח, בו מבאר רבינו את הכרח הקמת חזית מאוחדת של המפלגות הדתיות לקראת הבחירות.

דתפסת מועט: ע"פ לשון חז"ל - ר"ה ד, סע"ב. וש"נ.

לא נביא אנכי ולא בן נביא: לשון הכתוב וחז"ל - עמוס ז, יד. ברכות לד, ב. ועוד.