ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'לג

ב"ה, כ"ה תשרי, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ צמ"ס חו"ב וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק ממכתבי שנשלח לראשי ג' המפלגות הדתיות, ובטח

(באם - כהשערתי - תועלת בזה) יואיל כת"ר להשפיע שהמכתב יפורסם בעתונות לתועלת הרבים עכשיו ובעתיד - ע"י לחץ הרבים וכו', אשר קולות רבים להם.

יה"ר שיקוים בנכדו שי' שהלחץ (זה הדחק - כפשוטו) עליו כאן בשמח"ת - יפעול כמרז"ל: א"ר יוחנן מה זית כו' (מנחות נג, ב).

בת"ח בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ט'לג

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ה'תשלא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'נ. ט'פח. ט'קסג. ט'קצא. ט'רלח. ט'רסז. ט'רפד. ט'רצב. ט'שכ. ט'שכז. ט'שדמ. ט'שנג.

ט'שסג.

בנכדו: האברך נחום שי' זוין, שלמד באותה שעה בישיבה ב-770.

שהלחץ (זה הדחק: ע"פ נוסח הגש"פ. וראה הערת רבינו בהגש"פ עם לקוטי טעמים כו' ע' כד.