ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'לד

[שלהי תשרי תשכ"ו]

עיקר דיבור הנ"ל הי' לאלו - שאין להם עוד סדר ע"פ תורה בהנ"ל - משא"כ תלמידי ישיבה שלכל לראש צ"ל הלימוד ע"פ סדרי הישיבה -ורק בהזמן שמחוץ לסדרים שייך הנ"ל, וג"ז לא לכאו"א. וצ"ל בזה ע"פ התייעצות והוראת המשפיע.

ט'לד

מצילום כתי"ק.

דיבור הנ"ל: בהתוועדות דשמח"ת, שכ"א צריך ללמוד מקרא, משנה, גמרא, הלכה, מדרש, חסידות וקבלה וכו'.