ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'לה

[פרשת בראשית תשכ"ו]

מה ששמעתי מאז - אשר "בחורים מתו"ת" צריכים ללמוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ולעסוק בעבודת התפלה וקיום המצוות וכו' -

ומה להם ולשאלות השייכים ל"קה"ת" וכיו"ב? והאומנם כבר למדו וגמרו כל שהו"ל ע"ע ורק ידיעה בהנ"ל חסר להם?

השומרים הם חת"ת?

הסיימו הלקו"ת לש"ק בראשית?

ט'לה

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' ק והושלמה עפ"י צילום כתי"ק. מענה לא' התמימים ששאל אודות הו"ל של מאמרי דא"ח מכת"י.

השייכים ל"קה"ת": ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט אגרת ג'קמה.

הסיימו הלקו"ת: עפ"י הוראת רבינו בש"פ ויקהל תשכ"ה, ללמוד את כל הס' לקוטי תורה במשך השנה, והיינו שבכל שבוע ילמדו בלקו"ת ה"פרשה החסידית" (ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ה'תתקסו). וכאן הכוונה לדרושי "תורה אור".