ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'לו

ב"ה, ימי חשון, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו...

ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.

ובפרט שבאים אנו, בתוככי כלל ישראל, מחודש תשרי, חודש הכללי של כל השנה, אשר "הוא זמן רוב שמחותינו" וסיום וחותם המועדים אשר בו - מועד זמן שמחתנו בכלל, וזמן שמחתנו דשמע"צ ושמחת תורה בפרט, שמחה גדולה של תורה ומצותי', ועניני חודש כללי הרי הם על מנת שישפיעו וגם יומשכו בכל ימות השנה הבע"ל.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

* * *

במקרים רבים דומים לזוג' תי' - הוספה בשימת לב הבעל לאשתו מוסיפה בבריאותה וכו'. כמובן - הוספה שתרגיש בה.

* * *

לשאלותיו בנוגע לפרטים בהנהגתם ובפרט בהנהגת הבית לאחרי חתונתם בשטומו"צ (באותם הענינים שיש מחמירים ומקילים) - מובן שאין כל הענינים והסביבות והאישים שווים, וכסגנון חז"ל דיש חומרי המקום שהלך משם ושבא לשם (ועד"ז בנוגע למשפחות וכו'). וידבר בכ"ז עם הרב מרא דאתרא.

ומה נפלאת מעלת קדש עצמך במותר לך - שמבואר בדא"ח שעי"ז דוקא נמשך מבחי' עצמות אוא"ס שלמע' מבחי' ותו"א, הגילוי דלעת"ל (סד"ה ואתם תהיו לי, תר"ס).

* * *

מאשר הנני קבלת כתבו - סיפורי רבוה"ק וכו', נוסף על רשימות המשתתפים בשיעורים

ויהי רצון שיבשר טוב בתומ"צ תכה"י.

* * *

ממבקרי כאן מפקידי משרד החינוך דאהקת"ו באו תלונות על בנו..שי' שכשבחנוהו מצאו חוסר ידיעות וכו', ובטח בידו לעוררו ולהמריצו למלאות החסרון (מפי ספרים וכו') מבלי שידע בנו שהתלוננו לפני בזה וק"ל.

ט'לו

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 198.

חודש הכללי: וכמרומז גם בשמו (אור התורה - לה"צמח צדק" - לר"ה): "תשרי" אותיות "רשית" השנה (דברים יא, יב - דחסר אל"ף כתיב) ולא "תחלת" השנה - בדוגמת ראש שהוא כולל ומשפיע בכל האברים.

הוא...שמחותינו: סדר היום ומסיים שם שלכן בחודש זה "ראוי לשמוח בו".

וחותם המועדים: שזה משפיע גם על ימי החודש שלאחריו (ב"י לטואו"ח סתצ"ב).

שמחה גדולה: ראה אחרונים לשו"ע או"ח סתרס"ט.

------------------------

אור התורה: ראה גם אוה"ת דברים ח"ד ע' א'תשנו. ועוד.

"תשרי" אותיות "רשית": ראה בעה"ט עה"פ.

בדוגמת ראש: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תשנב. וש"נ.

במקרים רבים: מכתי"ק, בשולי האגרת הקודמת. בהמשך אלי' - ראה לקמן ט'קכג (ס"ע קט ואילך).

לשאלותיו: נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קפז, ונכתבה בשולי האגרת הקודמת.

בהנהגת הבית: הכנסת מכשיר רדיו לבית ועוד.

וכסגנון חז"ל: פסחים רפ"ד (נ, סע"א). וש"נ.

קדש עצמך במותר לך: יבמות כ, א. ספרי ראה יד, כא (פיסקא קד).

סד"ה ואתם תהיו לי, תר"ס: סה"מ תר"ס ע' קנג ואילך.

מאשר: מכתי"ק, בהוספה לאגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל הרש"ז דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תתפא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'קצא. ט'רסז. ט'שלג.

סיפורי רבוה"ק: שנדפסו אח"כ בספרו "לשמע אוזן".

המשתתפים בשיעורים: ראה לעיל שם.

ממבקרי: מהעתקה. ונכתבה בשולי האגרת הקודמת.