ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'מ

ב"ה, ז' מ"ח, תשכ"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א צנמ"ס וכו' הר"ר ראובן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ספרו נצוצי אור, הארות והערות וכו' שנמסר לי ימים אלו וכן פ"ש מהאורחים דאה"ק ת"ו, אשר בקשתים גם להחזיר ד"ש לכת"ר שי'.

ת"ח על שימת לבבו לשלוח לי ספרו האמור וכן לפני זמן ספריו המקרא והמסורה וכו' ובודאי גם להבא יעשה כן, ות"ח למפרע.

ויהי רצון אשר רבות בשנים ירבה חילו לאורייתא, ולזכות ולהצליח להו"ל תורתו, ובפרט אשר חלק חשוב מהם הם מראי מקומות וציונים ועיונים, המבליטים את האחדות אשר בתורתנו הק' תורה אחת, וכיון שניתנו מיחידו של עולם, בודאי גם למעלה מזה, תורה יחידה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

ימים אלו נוסע לביקור באה"ק ת"ו אחד מהמדפיסים המפורסמים האחים שולזינגר שי' שזכו והצליחו להו"ל תורת ראשונים ואחרונים בהדר ויופי חיצוני וגם פנימי, מתחיל מחמשה חומשי תורה ש"ס בבלי וכו' וכו', הם הן גם המדפיסים שהו"ל ספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן נוסף על כמה ספרי חסידות שהדפסנו על ידם.

וכיון שרכש לבם דבר טוב להו"ל ש"ס ירושלמי ביחד עם ש"ס בבלי עם כל פירושיהם וכו' הצעתי להנ"ל לבקר את כת"ר ולקבל חוו"ד אודות תכנית הוצאת הש"ס וש"ס (חגיגה יו"ד ע"א) ביחד, והרי זה ענין הנוגע לרבים ולזכות הרבים.

מענין לענין באותו ענין, תמיהני על אשר בשערי זהר כת"ר לא הכניס גם ציונים מש"ס ירושלמי, ובאם אפשרי בודאי כדאי להו"ל בגליון בפ"ע, ובמשך הזמן לצרפם להוצאה שני' דספר זה.

כיון שתכנית הנ"ל לשהות באה"ק רק ימים ספורים, נשלח המכתב מהיר דחוף.

בריש ס' ניצוצי אור. שנק' התנאים כו' פרושים - ע"ש שענינם לפרש התורה.

לכאורה לפ"ז צ"ל שמם פירושים (ביו"ד) או עכ"פ בניקוד שונה מהרגיל בפי כל. וכנראה בכ"מ - כן נקדו תיבה זו עוד בדורות קדמונים. ואף ש"השמות אינם נשמרים כמו הפעלים" (הראב"ע שמות ב, י) - בכ"ז צ"ל באותו הענין.

בסופו : בנוסח הקדיש (דסיום מס') ולאחיא כו' ולמיבני כו' ולמיעקר כו' - צ"ע שהענינים בו באים שלא ע"ס הזמן, ראה ברכות מט, א. זח"א ס"פ ח"ש וקל"ט, א. רמב"ם מלכים ספי"א. מכ' כ"ק אדנ"ע (נדפס בקובץ מכ' שלו). ובכ"מ שציין כת"ר בניצוצי זוהר שלו ברכות שם. ז"ע ראיתי שציין כ' בזהר שם מס' כתם פז.

ט'מ

נדפסה בלקו"ש חל"ד ע' 239, והושלמה עפ"י העתקה.

הר"ר ראובן: מרגליות. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ו'תסא, ובהנסמן בהערות שם.

ע"ס הזמן: ראה גם לקמן אגרת ט'שדמ בהערה ד"ה ויקבץ נדחי ישראל.

מכ' כ"ק אדנ"ע: אג"ק שלו ח"א אגרת קל.