ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'מא

ב"ה, ח' מ"ח, תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח חשון, בו כותב אודות שידוך עבור בנו הוו"ח אי"א בעל מדות רב פעלים...ונוגע בשאלת הזקן.

לדעתי, באם תהי' המדוברת שבעת רצון ממעלות בנו שי' בתורה ומצות ויראת שמים וכו' ובכל זה תעכב הסכמתה על השידוך מפני גידול הזקן, הרי זה הוכחה שעניני התורה והמצוה אין חשובים בעיני', כיון שהחשש מה תאמרנה החבירות שלה וכו' מכריע מעלות האמורות,

ואם כן הוא מצב המדוברת ביראת שמים תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, אזי צריך עיון גדול אם זהו שידוך מתאים, וק"ל.

ויהי רצון מהשם יתברך המשגיח על כל אחד בהשגחה פרטית שבקרוב ממש ימצא שידוך המתאים באמת לבנו שי' ויראה ממנו רוב נחת אמיתי, הוא נחת יהודי חסידותי, נוסף על הנחת שגם עתה מקבל מהנהגתו ועניניו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

עליהם נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.