ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'מג

ב"ה, כ"ב מ"ח, תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה - שנתקבל באיחור זמן רב - בו שואלת האם המענה שלי לפלוני, משנה כתבי אלי' במענה על שאלתה היא.

אין מענה אחד נוגע לחבירו, אפילו באם הי' תוכן השאלה מתאים במאה אחוז, שהרי הוא (המענה) תלוי באופן השאלה וסגנונה, תכונת נפש השואל וכו' שברוב הפעמים כל זה משפיע על המענה, וק"ל.

אף שאין מזכירה דבר על הבא לקמן, תקותי אשר מהתעוררות ימי חדש תשרי ועניניהם, מתחיל בקבלת עול מלכות שמים בראש השנה ומסי[י]ם בשמחת התורה (ומצותי') לקחה על כל ימות השנה הבע"ל שיהיו חדורים התעוררות האמורה, והרי כל עניני חדש תשרי, כללים הם, על מנת להשפיע על כל השנה, כמבואר בכמה ספרים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ט'מג

כמבואר בכמה ספרים: ראה גם לעיל אגרת ט'לו, ובהנסמן שם.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון: ראה זח"ב קסב, רע"ב.