ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'מו

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ענף עץ אבות וכו'

הרר"א שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י מ"ח עם המצורף אליו (אשכבתא דר' מאיר ) ות"ח על שימת לבבו לשלחו אלי.

ובעברי בין הדפים ראיתי שם התשובה בנוגע לעבורי שנה, אשר כרשום בזכרוני נדפסה האמור ובביאור יותר בשו"ת [אור] המאיר .

אתענין לדעת יסוד[ו]ת המסורה אשר תירוץ רבנו הזקן במד"ר וכו' הנדפס בספר האמור ח"ב עמוד יט שמעו מהרה"צ וכו' הרב מקארעץ.

וכיון שהכל בהשגחה פרטית ומיוסד על גזע צור מחצבתו, אביע תקותי אשר בודאי כת"ר אינו מסתפק בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה - שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות - לעצמו, כי אם עושה ככל יכולתו להפיץ לימוד זה בכל מקום שידו מגעת,

וכידוע אגרת הקדש של הבעש"ט, אשר היא מצוה שהזמן גרמא אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי מר דא מלכא משיחא.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. המצו"ב הוא להוצאות המשלוח וכו'.

ט'מו

הרר"א: הרב אברהם שפירא, אחיו של הגר"מ שפירא מלובלין.

אשכבתא דר' מאיר: כנראה עלי ההגהה של חוב' שרצה להו"ל, ומעולם לא נדפסה.

כרשום בזכרוני: מתקופת נישואי רבינו, אשר המחבר נתן לו דרשה-געשאנק - ספרו "אור המאיר", ולאחר שרבינו עיין בו שוחחו בסוגיות שנידונו בו (ראה "ימי מלך" ח"א ע' 279-283).

בשו"ת [אור] המאיר: סי' יג.

תירוץ רבנו הזקן במד"ר וכו'..הרב מקארעץ: אג"ק אדמו"ר מהר"ש אגרת נו. ס' מגדל עוז ע' ט ואילך; ושם מביא גירסא, שאדה"ז שמע זאת מהרה"ק רבי פנחס מקארעץ.

אגרת הקדש של הבעש"ט: נדפסה בכתר שם טוב בתחלתו. ובכ"מ.