ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'מז

[כ"ו מ"ח תשכ"ו]

ובמענה לשאלתו - ילמוד ויהא בקי: א) בהל' תפלין הצריכות (לו, ולא לסופר). ב) באחדים מדרושי דא"ח המדברים בתפלין (בלקו"ת, סידור, אמ"ב וכיו"ב).

ט'מז

מהעתקה.

ובמענה לשאלתו: נכתב לא' שכתב על חסרון בקיום מצות תפלין. וראה לעיל חכ"ג אגרת ח'תרפו. ט'ב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'רנט. ט'רסב. ט'ש.