ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'מט

ב"ה, כ"ח מרחשון, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יוסף שי' דקל

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מיום ו' בחשון. ובודאי מכבר קבל ברכתי לקראת השנה החדשה.

כנהוג אצל יהודים לענות על שאלה בשאלה, גם אני אכתוב כאן שאלתי, והיא שזמן רב שלא קבלתי מפרסומי המשרדים בהנהלתו, אף שבטח הוציאו לאור כמה ספרים וחוברות וכולי משך החדשים שעברו. והרי ידוע לכ' שמעונין אני בכמה שטחים ובעניני הדפוס המופיעים בהם בכלל, ובפרט בלשון הקדש. ובכל אופן, נכנסים הם לספרי' שכמה תועליות בזה.

דרך אגב הגיעתני ידיעה אשר הוציאו לאור סידור או מחזור או הגדה, או כולם יחד, בנוסח מאוחד בשביל בני עדתות השונות אשר באה"ק ת"ו. ובטח ידועה לכ' עמדתי בזה בשלילה, שהרי ענין התפלה הוא עבודה שבלב ואין להתערב בזה, ואדרבה מנהג אבותיהם בידיהם. בכל זה, באם כבר הופיע אסיר תודה אהי' לכ' אם יכלול גם זה במשלוחים הבאים.

בכבוד ובברכה ובתודה למפרע על הנ"ל.

ט'מט

נדפסה בלקו"ש חל"ד ע' 265, והושלמה עפ"י העתקה.

מר יוסף שי' דקל: אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תרצט, ובהנסמן בהערות שם.

ענין התפלה הוא עבודה שבלב: ראה תענית ב, א.

מנהג אבותיהם בידיהם: שבת לה, ב. ועוד.