ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'נ

ב"ה, ר"ח כסלו ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו...

ובעמדנו בר"ח כסלו, הוא זמן הגשמים בארץ ישראל (דכל העולם כולו שותה לאחר זה תמצית גשמים אלה ),

אשר הגשמים וירידתם הם תחלה ראש ומקור לכל הברכות וירידתם והמשכתם למטה,

כל הברכות הן בגשמיות והן ברוחניות , ובפרט גשמים אלה, יורה בכסלו , עליהם נאמר : ובני ציון גילו ושמחו בה' אלקיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה (לטובה) גו',

יהי רצון שיומשך כהנ"ל לכאו"א ובאופן דמוסיף והולך,

כהוראת חתום חדש כסלו, ימי חנוכה, אשר

המנהג פשוט דכל אחד מדליק ומאיר ומפרסם ניסא ומוסיף והולך כו'.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

* * *

בענין כולל חב"ד במק"א כו' - כל זמן שלא יתבררו עניני תו"א בירות"ו ותו"ת בכחב"ד והכולל שע"י, אין מקום, לפענ"ד, לדון עד"ז, ומכו"כ טעמים.

* * *

בשאלת ביקורו כאן - תלוי בעניני תו"ת בצרפת ואופן סידורם, ולהחליט עפ"ז על אתר.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט.

זמן..ישראל: שו"ע יו"ד סר"כ סי"ח מהרמב"ם הל' נדרים פ"י הי"א. ומה דהקשו מדידהו אדידהו מרמב"ם הל' תעניות פ"ג ה"א (ובשו"ע) והל' מתנות עניים פ"א הי"א - עיין כס"מ הל' מתנ"ע שם (ושקו"ט בזה בלח"מ הל' תעניות פ"ג ה"י). ואכ"מ.

דכל..אלה: תענית י, א וברשב"א שם.

הם..ומקור: בספרי לדברים (יא, יד): ונתתי מטר גו' ברכה שכל הברכות כלולות בה.

וראה ג"כ ויקרא (כו, ג-ד) וברמב"ן שם. דברים (כח, יב) ובדב"ר פ"ז, ו. ובכ"מ. ובשו"ע אדה"ז חאו"ח רסקי"ד (והוא מהטור (וירושלמי)): כשם שתחה"מ חיים לעולם כך הגשמים חיים לעולם.

ברוחניות: ראה תענית (ז, רע"א): גדול יום הגשמים כיום..יותר מיום שניתנה בו תורה.

לקו"ת רד"ה ביום הח' שלח (דברים פו, ג). שם (צו, א).

יורה בכסלו: דהלכה כר' יוסי (תענית ו, א. ראה מפרשי הרמב"ם הנ"ל).

נאמר..(לטובה): יואל ב, כג. תענית ו, א וברש"י שם. אור התורה (לה"צמח צדק") דברים עה"פ ונתתי מטר גו' (ע' תריד ואילך).

גילו ושמחו: ראה לקו"ת דברים סד"ה ביום השמע"צ (פב, ג) וש"נ.

------------------------

ט'נ

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 215, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

וירושלמי: תענית בתחלתה (א, ב).

כהוראת חתום: דהכל הולך אחר החתום (ברכות יב, א).

המנהג..והולך: שו"ע או"ח ר"ס תרע"א.

------------------------

בענין כולל חב"ד: מכתי"ק, בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין.

אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם.

בשאלת ביקורו: מכתי"ק, בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל המשפיע של ישיבת תו"ת בצרפת - ר' ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ב ה'רמז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'נז.