ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'נא

א

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

ברוח דחודש כסלו שנכנסו בו היום, שתוכנו, ובפרט בשביל חסידים ואנ"ש שי', הוא הענין די"ט כסלו, יו"ד כסלו וימי החנוכה, שהצד השוה שבהם מסירות נפש להפצת נר מצוה ותורה אור - ואור השמן שהאיר באופן נסי, ונקודתם המשותפת הרי היא - ויפוצו מעינותיך חוצה באופן דופרצת מוסיף והולך מוסיף ואור -

הנני שולח לכ' מפירסומי צעירי אגודת חב"ד בשטח פעילותם בין חוגי הסטודנטים.

ואף שהעבודה האמורה נמשכת כבר מזמן, חכיתי עד שתגיע לשלב של התפתחות הראוי' לשמה. ועתה שהצליחה העבודה וגם עשתה פרי, ולמעלה מן המשוער, אמרתי להביאה לתשומת לב כ', שבודאי יגרום לו נחת רוח.

ואמנם יש בזה סיפוק גדול לראות התפתחות שדה פעולה נרחב, והעיקר שרואים גם בעיני בשר איך שמתאמתת הבטחת אדמו"ר הזקן (תניא ספל"ט) ועד כדי כך שהביאה הלכה למעשה בהל' ת"ת פ"ד סוס"ג, דבל ידח ממנו נידח כפשוטו ממש, זאת אומרת אפילו כאלו שהיו נידחים במלוא מובן המלה והיו רחוקים בתכלית הריחוק, מתקרבים (וכעת - בהשפעת חב"ד) קירוב הדוק ועד כדי תחי' ממש ושינוי מהקצה אל הקצה בחיי היום-יום.

בכבוד ובהוקרה ובאיחולי כל טוב לקראת ימי הגאולה וימי החנוכה הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה

מ. שניאורסאהן

ט'נא

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 216, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ה'תרפב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'נו. ט'פז. ט'צא. ט'קג. ט'קכ. ט'קלו. ט'קסא. ט'קצ. ט'רז. ט'רטז. ט'רכט.

ט'רלד. ט'שח. ט'שכד. ט'שלו.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.

מוסיף והולך: שבת כא, ב.

דבל ידח ממנו נדח: ע"פ שמואל-ב יד, יד.