ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'נב

ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר מנחם שי' לבית לעוויטאן

שלום וברכה!

על ידי רבו הנכבד, הרב אברהם דב שי' העכט, נתקבלה בקשת ברכה עבורו.

ואזכירו לרפואה שלמה וגם קרובה.

שמעתי מעסקנותו הטובה למען בית הכנסת, בפרט בתור גזבר, ובודאי מנצל השפעתו שיהי' בית כנסת ראוי לשמו, וזה שער השמים, בו אחינו בני ישראל שופכים לבם כמים לאביהם שבשמים ובכל יום אומרים פעמיים שמע ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. וגם שיהי' לא רק בית תפלה בקידה, אלא גם בית מדרש לתורה בשקידה, בשיעורים קבועים ונכונים כמנהג מימים קדמונים.

וזכות הרבים יעמוד לו לשוב מהרה לאיתנו ולעמוד על כנו ולהמשיך עבודתו לעשות רצון קונו, מתוך בריאות הנכונה כהנה וכהנה.

בכבוד ובברכה.

ט'נב

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 210, והושלמה ע"פ העתקה.

וזה שער השמים: ויצא כח, יז.

שמע ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך: ואתחנן ו, ד-ה.