ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'נה

ב"ה, י"א כסלו, תשכ"ו

ברוקלין.

מר בצלאל

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י האברך הנעלה, בעל מדות וכו' יהודא ליב שי' אנדרוסיער.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא אך טוב, בטוב הנראה ונגלה ימצאם, כל אחד מבני המשפחה שליט"א, תכה"י, ויוסיפו בתורה ומצותי' מתוך בריאות וטוב לבב.

ובודאי למותר להאריך בגודל הקורת רוח לנשמה הנמצאת בעולם האמת, על ידי כל פעולה והוספה בלימוד התורה והידור בקיום המצות, במעשה או בדיבור, של כל אחד מהמשפחה, ועל אחת כמה וכמה - בניו, אשר בסגנון חכמינו ז"ל, ברא כרעא דאבוה - יבדלו לחיים -, ובפרט כשנעשה הדבר בארץ הקדש, היא ארץ ישראל, אשר כל התפלות עולים דרך שם השמימה, וכמה שכתוב, והתפללו אליך דרך ארצם, וכמובא לפסק הלכה בשולחן ערוך ועד לשולחן ערוך רבנו הזקן - בעל התניא והשו"ע - ריש סימן צ"ד.

בכבוד ובברכה לבשו"ט, ובפ"ש כל המשפחה שליט"א

מ. שניאורסאהן

ט'נה

חלקה נדפס בלקו"ש חל"ה ע' 342. "תורת מנחם - מנחם ציון" ח"ב ע' 533. והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מר בצלאל: בכר, כפר חב"ד.

בסגנון חכמינו ז"ל: יונת אלם רפ"ב. וראה תוד"ה מקמי - יבמות ג, א. פרש"י כתובות צב, א (ד"ה כבעל).

וכמה שכתוב: מלכים-א ח, מח.