ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'נו

ב"ה, י"ג כסלו, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בקשר עם י"ט כסלו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, כמנהגי הטוב בכל שנה, הנני בזה לאחל לו, בנוסח ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר - "גוט יום טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו".

עלה בידנו להתאים ההוצאה לאור מעניני בעל השמחה אדמו"ר הזקן ליום גאולתו, והוא שהביאו עכשו מבית הכורך תרגום אגרת התשובה לאנגלית. ומוסג"פ טופס אחד.

ומובן שאם ירצה כ' עוד טופסים יודיענו ויושלחו לו בחפץ לב.

בכבוד ובהוקרה ומשנה ברכה לשנה טובה ומתוקה לחסידות

מ. שניאורסאהן

ארשה לי להביע לכ' תודתי מראש בעד ביקורו בכפר חב"ד ביום יט"כ הבהיר הבע"ל, שתקותי חזקה שגם בשנה זו יבקר כמנהגו הטוב, ובפרט ששנה זו מצוינה בחסידות ביתר שאת וביתר עז, שהיא שנת המאה להסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

וידוע שאדמו"ר הזקן באחת מאגרות שלו בנוגע שחרורו וגאולתו, באגרת שכתב לרל"י מבארדיטשוב נ"ע, כותב שם כמה סימנים וטעמים, ומענין לציין שאחד מהם הוא שיום זה הוא יום הילולא רבא דרבינו הקדוש נשמתו עדן, וז"ל:

"יום אשר עשה ה' לנו יום י"ט כסלו, יום ג' שהוכפל בו כי טוב, יום הילולא רבא דרבינו הקדוש נ"ע, וכשקראתי בספר תלים בפסוק פדה בשלום נפשי".

ט'נו

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

בנוסח ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה "היום יום" בסופו. "מורה שיעור" לתניא בסופו.

שאדמו"ר הזקן באחת מאגרות שלו: ח"א אגרת לח.