ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'נח

ב"ה, ט"ז כסלו תשכ"ו

ברוקלין.

האברך..שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום י"א כסלו בקשת ברכה - פ"נ.

כיון שהובטחנו יגעת ומצאת, הנה ילמוד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ועד לאופן שהתורה קוראה לזה יגיעה והלימוד יביא לידי מעשה קיום המצות בהידור. ואז תקוים ההבטחה - ומצאת (גם בענין זיכוך הלב והמוח-שכלי, אלא שאמר הכתוב : מעט מעט אגרשנו גו').

בברכה לבשו"ט בהאמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון - מזכיר

ידועה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר: כשם שחובה על האדם לדעת חסרונות שבו, כך עליו לדעת המעלות שבו. וק"ל.

ט'נח

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קצח.

שהובטחנו יגעת ומצאת: מגילה ו, רע"ב.

והלימוד יביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

שאמר הכתוב: משפטים כג, ל.

הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר: "היום יום" כו חשון. וראה אג"ק שלו חי"א אגרת ג'תתלז, ובהנסמן בהערות שם.