ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'נט

ב"ה, ח"י כסלו תשכ"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי, בו שואל האם יקבל עליו משרה המוצעת לו ע"י מנהל ביה"ס.

ההחלטה בכגון זה תלוי' בהמסירה ונתינה שלו המתאימה

לעבודת קודש, שאז תשרה בזה ברכת השם, ובסגנון חכמינו ז"ל, יגעת ומצאת.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נבדקו בשנים עשר חדש האחרונים -

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר - ש.מ. סימפסון

נ.ב.

כבקשתו נשלח המכתב שלא בתור.

ט'נט

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קטו.

ובסגנון חכמינו ז"ל: מגילה ו, רע"ב.