ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'ס

ב"ה, י"ח כסלו, תשכ"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שנמסר היום טלפונית (ובטח הגיע לו בעתו ובזמנו):

הרב סלונים, שיכון חב"ד, ירושלים.

לכל המשתתפים שליט"א בהתועדויות גאולת אדמו"ר הזקן וגאולתנו, משתתף אני בכינוסכם ובההתועדות. ויהי רצון שתהיינה הפירות בופרצת בהפצת המעינות חוצה והיהדות בכלל, ובמיוחד שהשנה שנת המאה להסתלקות הילולא דאדמו"ר ה"צמח צדק". לחיים לחיים ולברכה ובאופן דמוסיף והולך ואור.

בברכת מזל טוב להתרחבות כל עניני שיכון חב"ד בירושלים עיר הקודש.

/ מקום החתימה/

בברכת חג הגאולה,

מזכיר

ט'ס

מו"ה עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תרפג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'רנא.