ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'סב

ב"ה, כ' כסלו, תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי לחדש הגאולה עם המצורף בו.

ות"ח ת"ח על שלחו לי שני המכתבים בחת"י כ"ק אדמו"ר הצמח צדק,

ובפרט אשר השנה שנת המאה להסתלקות הילולא שלו (הצ"צ).

וגם שביחד עם זה הרי נתוסף הענג להוודע אשר אחיו ח. ח. שי' חי וגר במוסקבה, ושמר על מכתבים אלו, משך כל השנים, למרות המאורעות והמהפכות שעברו, שזה מראה על הרגש והיחס בהכרת גודל ערך ענינים כאלו,

המאמת עוד הפעם ועוה"פ מאמר רבותינו נשיאינו על דבר הירושה שנמסרת מדור לדור בתוככי משפחת החסידים, הקשר הלבבי הפנימי והעצמי לחסידות ועניני'.

וארשה לי להביע בקשתי, אשר בהזדמנות מתאימה ימסור גם לאחיו שי' תודתי מקול"ע על המתנה הכי נעלית האמורה.

תקותי אשר משתתף הוא בעניני חב"ד אשר באה"ק ת"ו ועינו טובה גם בשל אחרים להמשיכם (צוציהען זיי) לפעולות ברוח הנ"ל, וגזע צור מחצבתו מסייעתו.

בכבוד ובכפילת תודה ובברכת חנוכה מאיר מתוך בריאות הנכונה.

ט'סב

מו"ה משה שי': רפלוביץ, תל-אביב. וראה אגרת הבאה.