ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'סג

ב"ה, ימי חנוכה ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו...

ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו,

והרי הימים, ימים זכאין, ימי חנוכה, זמן נסים וישועות בגשמיות וברוחניות, ימים טובים בהלל והודאה.

בברכה

מ. שניאורסאהן

* * *

ז"ע נתקבלו גכי"ק הנ"ל מהרמ"ר שי' ואחז"ל טיבותי' לשקי' (ראה דרמ"צ ו, ב).

ט'סג

כללי-פרטי.

ימים טובים בהלל והודאה: שבת כא, ב.

ז"ע נתקבל: מכתי"ק, בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה יהודה שמוטקין, תל-אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתקמח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'שכז.

מהרמ"ר: שבאגרת הקודמת.

ואחז"ל טיבותי' לשקי': ב"ק צב, א.