ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'סו

ב"ה, נר חמישי דחנוכה, תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה שניאור זלמן שי' - מרא דאתרא דכפר חב"ד באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

הגיעוני שמועות משונות ומוזרות ע"ד מה שמוסרים בשמי בנוגע לבחירות לועד הכפר וכו', ומתחלה אמרתי שלא לשום לב לכל זה, כיון שכו"כ פעמים אמרתי והזהרתי , שלא יסמוכו כלל וכלל על מה שאומרים בנוגע לכחב"ד בשמי, כי באם רצוני להביע דעתי, הרי יכול אני לפנות בכתב, ובאופן ישר. ובפרט בענין הנוגע לרבים, וביחד עם זה כמה ענינים פרטים מעורבים בזה - שלפעמים תכופות לא בנקל למצוא מי שהוא, שלא יהי' נוגע אף בענין אחד מכל האמור ובמילא לא יהי' משוחד.

בכל זה כיון שלאחרונה הציפוני מכתבים מכו"כ אנשים, וכמובן ופשוט בשמועות סותרות זו את זו, וכל אחת מסתמכת דוקא עלי, שזהו רצוני והחלטתי ואי אפשר אחרת,

לכן באתי בזה עוד הפעם, ותקותי שהודעתי זו תספיק גם לימים יבואו, לכפול הכתוב לעיל, שלא תסמכו כלל על שמועת בעל פה, ומה שארצה להודיע, אבוא בכתב, ואין כל יפוי כח למי שהוא, לומר בשמי, שעל תושבי הכפר או על הועד וכו' לעשות באופן כזה או באופן אחר, מלבד - הוראות מפורשות הבאות בכתב, ובאתי אני על החתום, עליהן.

ולתוכן האמור, נשלח המכתב באופן מהיר דחוף, ועל שם הרב מרא דאתרא, שימסרם ויפרסמם באופן המתאים ובתוקף מרא דאתרא.

ובהמצאינו בימי חנוכה, אשר מצות ימים אלו להוסיף באור מיום ליום, ולא רק בד' אמות של עצמו, אלא אדרבה ודוקא על פתח ביתו מבחוץ, ודוקא בחוצה דרשות הרבים (ולא בחוצה דחצר בלבד) - הנה אור החסידות ותורתה שהנחילונו רבותינו נשיאינו, תאיר דרכו של כאו"א מתושבי הכפר בתוככי כללות עדת החסידים, שיראה האמת שהדרך האמיתי היא רק דרך המלך, מלכו של עולם, מוארה במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, שמיסודותי' אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, ובמילא יתקרבו הלבבות ועד שיהיו כולם כאחד, ויתאגדו כולם בהמעשה הוא העיקר, שבנדון האמור הוא - ביסוס הכפר והתפתחותו בכל הענינים, הן הגשמיים והן הרוחניים, ובענין שהזמן גרמא, עניני הבני' הפרטים והכללים, שלתכלית זו מוכרח קירוב הלבבות, ופשוט שלא לעורר פירוד הלבבות, מריבות, ערעורים ומהפכות וכו', כי אם לחזק לבסס ולפתח כל הענינים ע"י תוספת שתוף פעולה בצירוף כל הכחות הפעילים אשר בכפר חב"ד, שבודאי גם אלו שפעלו עד עתה, יפעלו ויתייעצו מכאן ולהבא באופן המתאים עם אלו המתאימים להתייעצות כאלו (אפילו באם עד עתה לא היתה התייעצות זו במילואה כדבעי), ופשיטא שכל שיש בידו לסייע לייעץ ולפעול לטובת הכפר ועניניו, לא יתחשב בחשבונות קטנטנים עניני כבוד מדומה ושאר פיתוים [אשר מקורם בלתי טהור, ובמילא אין לו מקום בד' אמות של בנ"י בכלל ואצל חסידים במיוחד], ובפרט בימי חנוכה שענינם לכלות רגלא דתרמודאי ועד - לפדי' מן המיצר דעניני כפר חב"ד באופן של שלום כי ברבים היו עמדי.

בברכת חנוכה מאיר ובאופן דמוסיף והולך באור ובאופן שתומשך האורה על כל השנה כולה, נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה ותורת החסידות,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

מטעם הנ"ל מטובו לאשר קבלת מכתבי זה בהקדם, ות"ח מראש.

ט'סו

מו"ה שניאור זלמן: גרליק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שלב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'שיז. ט'שנט.

על פתח ביתו מבחוץ: שבת כא, ב.

ולא בחוצה דחצר בלבד: ראה תוד"ה מצוה שם.

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז.

לכלות רגלא דתרמודאי: ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' כב. וש"נ.

כי ברבים היו עמדי: תהלים נה, יט.

דמוסיף והולך: שבת כא, ב.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.