ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'סז

ב"ה, ג' טבת, תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נחום ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת החוברת, אשר כפי שכותבים לי העתיק זה מכתבי אביו ז"ל, - יבדל לחיים טובים - רשימותיו וכו' בנוגע לרבנו הגדול בעל התניא והשו"ע.

ות"ח על התשורה טובה, ובודאי באם עוד נמצאים רשימות וכו' ישלחם גם הם, ותודה למפרע.

ובפרט ע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בגודל ענין רשימות שיחות קדש של צדיקים והקורות אותם במשך ימי חייהם.

ויאריך השי"ת ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ובסגנון חסידים הראשונים, גוטע יארן און חסידות'שע יארן.

בודאי לומד הוא משניות לעתים תכופות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ט'סז

מהעתקה.

מו"ה נחום ליב: מארטין, וואוסטער.

ע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ז'תשעו, ובהנסמן בהערות שם.