ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'סח

[ד' טבת תשכ"ו]

ת"ח ת"ח על הבשו"ט. כן יבש"ט תכה"י, ועד לבשו"ט דמעלה הראשונה שיש תלמידים לתלמידי תלמידיהם (שכנראה זהו פי' נשתכחו תלמידיו (תוספתא עדיות בסופה) וכמו בברכות ספ"א: שכח כו' אחרונות משכחות את הראשונות. ואין לשבש כל הדפוסים וכת"י) - והטעם י"ל משום דמכאן ואילך לא צריכנא (לנתינת כח - ע"י קריאה בשם רבי - להיות רבי הוא או תל' - כיון שתורה (באופן ומעלה זו) מחזרת על אכסניא שלה (ג' דורות דרבי).

ט'סח

מצילום כתי"ק - על גליון מכתבם של ראשי הישיבה הגרי"י פיקרסקי והגר"מ מענטליק, בו הודיעו מבחינת התלמידים.

נשתכחו תלמידיו: (היינו שכבר יש תלמידים לתלמידיו וא"כ נשתכחו תלמידיו) קורין אותו רבן. נשתכחו אלו ואלו (היינו שכבר יש תלמידים לתלמידי תלמידיו) כו'.

בברכות ספ"א: יג, א.

ואין לשבש כל הדפוסים וכת"י: ראה חסדי דוד לתוספתא שם: ואפשר דט"ס נפל כאן ובמקום נשתכחו צ"ל נסמכו וכו'.

שתורה..מחזרת על אכסניא שלה: ב"מ פה, א.