ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'ע

ב"ה, י"ג טבת, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

מר שניאור זלמן

שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבו מיום הבהיר י"ט כסלו ושלאחריו, ות"ח בעד שימת לבבו לבשרני מהשתתפותו בהתועדות די"ט כסלו בכפר חב"ד. ויהי רצון, כמו שכותב, שההתעוררות תביא פירות במשך כל השנה בכל אחד ואחד מהמשתתפים.

ואם לפנים אפשר הי' לחשוב איזה שנויים אפשר לצפות מפגישה אחת בשנה, הרי בתקופתנו רואים שדבר קטן בכמות, אם רק גדול באיכות, יכול לחולל גדולות ונצורות.

ואם בצד ההירוס כן, על אחת כמה וכמה בבנין.

וידוע גם כן הדיוק בלשון "יפוצו מעינותיך חוצה" בנוגע למעינות החסידות והשפעתה, שבכמה וכמה מעינות רואים שהתחלתן טפין טפין ואח"כ מתפשטים לנהר עצום עולה על כל גדותיו.

בכבוד ובברכה.

ט'ע

מר שניאור זלמן: מסחרי. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תשיב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'קסט.

בתקופתינו רואים: ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'תריא. תורת מנחם - התוועדויות ח"ב ע' 315. וש"נ.

וידוע ג"כ הדיוק בלשון: ראה לקו"ד ח"ב שיא, א.