ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'עג

ב"ה, י"ט טבת, תשכ"ו

ברוקלין.

הנהלת ישיבת אהלי יוסף יצחק אשר במלבורן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לכם היום:

במענה למכתבם, פתיחת כתת ישיבה גדולה שכותבים - נחוץ ונכון במאד מאד.

וראשי' בנגלה ובחסידות מאנ"ש שבמקום , ומכמה טעמים ולתועלת ההשגחה והתפתחותה - תהא בסמיכות מקום למוסדות הקיימים (לפחות בשנה הראשונה).

בברכת הצלחה רבה בכל האמור.

/ מקום החתימה/

ט'עג

פתיחת כתת ישיבה גדולה: ראה בזה "איי המלך" ע' מז-ח. לקמן אגרת ט'קפב. ט'רי.

וראשי' בנגלה ובחסידות מאנ"ש שבמקום: כלומר, שלא ישתדלו להביא ראש-ישיבה ומשפיע מבחוץ, כ"א אחדים מאנ"ש שבאוסטרליה יתמנו להיות ראש-ישיבה ומשפיע.

ואשר הכתה הזאת, לא תלמד במקום מיוחד, כישיבה עצמאית, כי אם (שלפחות בשנה הראשונה) תהי' סניף לישיבה קטנה "אהל יוסף יצחק".