ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'עה

ב"ה, כ"א טבת, תשכ"ו

ברוקלין.

האברך דוד

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום עש"ק, בו שואל בנוגע לימודיו.

ולפלא הספק, והרי פסק דין ברור הוא, לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ, וגדולה הוראה זו עד כדי כך, שאינו צריך וכו' (עיין יו"ד סוף סימן ר"מ).

התקוה שמוסיף בהתמדה ושקידה בנגלה ובחסידות והלימוד מביא לידי מעשה כהוראת חז"ל , קיום המצות בהידור.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ט'עה

האברך דוד: טייכטל, בני-ברק.

לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ: ע"ז יט, א.

שאינו צריך וכו': ראה גם לעיל אגרת ט'מב.

כהוראת חז"ל: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.