ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'עז

ב"ה, כ"ד טבת תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ראובן שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר

מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

נ.ב. הפ"נ יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במענה לשאלתו:

א) בנוגע לשותפות עם מר..שי'..כיון שההחלטה בזה תלוי' בכמה פרטים - יתייעץ עם ידידים על אתר. ומובן שבכל אופן אין לעזוב פרנסתו עתה קודם שיהי' ענין פרנסה טוב יותר (על כל פנים - בהשערה קרובה לודאי).

ב) בנוגע לשידוך עבור מרת..תי' (ובטח שואל גם בשמה) - בכלל נכונה ההצעה.

ט'עז

נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 228.

מו"ה ראובן: דונין.