ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'עח

ב"ה, כ"ד טבת, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

מר י. גולדשמידט שי' מנהל אגף החינוך הדתי

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מז' טבת עם החומר המצורף אליו - דפי קריאה, חוברות וכו' על רבנו הזקן מחולל תנועת חב"ד - בעד תלמידי בתי הספר.

ובודאי למותר להדגיש גודל ערך עצם הענין הקשור בהפצת ערכי היסוד של התורה והיהדות, ובפרט בין בני הנוער, אשר כל השפעה טובה עליהם בעודם צעירים מביאה פירות ופירי פירות במשך כל ימי חייהם. ולכן אין צורך בהבעת תודה מצדי בעד מעשה רב שעשה, כי שכר מצוה מצוה. אבל תודתי אמורה לו בעד שימת לבבו וטרחתו לשלוח לי כל החומר, תודה רבה.

ויהי רצון שיראה פרי טוב בעמלו בכלל, ובעמלו בענין האמור בפרט, אשר תלמידי הכתות השונות שיקראו וילמדו חומר זה על דבר גאון ישראל ותפארתו, אישיותו ותורתו של רבנו הזקן, יהי' זה לימוד המביא לידי מעשה, הנהגה מיוסדת על אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל, חדורה אור וחיות חסידותיים, יחוד הלב והמ[ו]ח גם יחד.

ולאחרי השיחה שהיתה בינותינו, שזכרונה כמובן שמור אצלי, בודאי שאין כל צורך להאריך בגודל ערך נקודות האמורות ועניניהן. ומגלגלין זכות ליום זכאי, שהיום הוא יום היא"צ-הילולא של רבנו הזקן.

בהמשך לענין הנ"ל ארשה לי לצרף בזה העתק מכתב כללי לראש השנה בקשר עם שנת השמיטה דהאי שתא. וכן לעורר תשומת לבו, אף שבטח כבר הובא זה לידיעת כבודו, שהשנה היא שנת ה-100 להסתלקות נכדו (וממלא מקומו) של אדמו"ר הזקן, הנודע על שם ספריו בשם אדמו"ר ה"צמח צדק".

בתודה לבבית על הנ"ל ובכבוד ובברכה.

ט'עח

עם החומר: ראה גם לקמן אגרת ט'קמז.

שכר מצוה מצוה: אבות פ"ד מ"ב.

לימוד המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

ולאחרי השיחה שהיתה בינותינו: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'שנח.

ומגלגלין זכות ליום זכאי: תענית כט, א. וש"נ.

מכתב כללי לראש השנה: נדפס לעיל חכ"ג אגרת ט'כז.