ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'פד

[נוסח המברק לקראת יו"ד שבט, ולש"ק

שאחריו, ר"ה לאילנות, תשכ"ו]

התועדויות פעילות וכן בשבת וכפרשתינו ביד רמה ובשירה ובשיר להשם, וכביאור ה"צמח צדק" כמקבל וכמשפיע.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

ט'פד

נדפס בסה"מ באתי לגני ח"א ע' שעב.

ביד רמה: בשלח יד, ח.

וכביאור ה"צמח צדק": אוה"ת בשלח ע' תצה.