ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'פה

[מברק לקראת יו"ד שבט, ה'תשכ"ו]

עולים החדשים ממדינתינו לפנים

נשיהם וילדיהם שליט"א

התועדויות פעילות וכן בשבת וכפרשתינו ביד רמה ובשירה ובשיר להשם, וכביאור ה"צמח צדק" כמקבל וכמשפיע, ונשיאינו בעל ההילולא בראשינו ואתנו.

בברכת הסתדרות טובה בגו"ר ולהתראות בקרוב עם כל קרובינו בשובע שמחות.

ט'פה

ביד רמה: בשלח יד, ח.

וכביאור ה"צמח צדק": אוה"ת בשלח ע' תצה.