ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'פו

ב"ה, יו"ד שבט, יום ההילולא, תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה אשר שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק היום לכת"ר:

ביום היארצייט דכבוד קדושת אדמו"ר מורי וחמי אביע תקותי שעושה כת"ר ויעשה גם בעתיד כל שביכלתו לבסס הריליז טיים לילדי ישראל במחנו, ענין שבעל היארצייט השתדל בו ביותר והפציר בכל אחד להשתדל בזה, והרי דברי צדיקים קיימים. וגדול זכות כל המשתדל בזה ובפרט רב בעדתו.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה בהאמור.

/ מקום החתימה/

מזכיר

ט'פו

נדפסה בלקו"ש חל"ו ע' 228.

מו"ה אשר: זילווערשטיין, לאס אנג'לעס.

הריליז טיים לילדי ישראל: ראה גם "מבוא" לאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ז ע' 12 ואילך.

וש"נ.