ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'פז

ב"ה, למחרת יום ההילולא דיו"ד שבט, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

תחת רושם ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר בודאי גם כ'

ציין יום מיומיים זה, מתקשרים כמובן עם כל הנוגע לבעל ההילולא ועניניו, ומתוך כך עם אחב"י שי' אשר עדיין מעבר משם. ובהיותי שקוע במחשבה זו, מול סוף ההתועדות, ניגש אחד ומסר לי שקבל מכתב מאחיו בעיר הבירה שם, אשר השערים נפתחים לרווחה, ובלשון הכותב - [וויפוסטיט ווסעח ].

ויהי רצון שסו"ס יימלאו משאלות לבנו לטובה בכלל, כולל במיוחד משאת נפש כל ישראל, שאחינו הנמצאים בצרה ובשבי' יצאו בקרוב ממש מן המיצר אל המרחב, כפשוטו ובכל המובנים.

כרגיל בעת ההתועדות, ובפרט כשנוכחים אחדים שבאו לאחרונה משם, משתתפים המסובים באמירת לחיים, בצירוף ברכות מעומקא דלבא, לאחב"י אשר שם, ולהנצנים אשר נראו כבר בארץ, תושבי כפר חב"ד. אלא שבהתועדות דיום הילולא זה הרשיתי לעצמי להציע לומר ברכת לחיים בסדר הפוך בהקדמת "כפר חב"ד שני" ל"כפר חב"ד ראשון". ויהי רצון שגם חפץ ומאווי לב אלו יתקיימו בפועל ובקרוב ממש, שיוקם כפר חב"ד שני במקום המתאים - מקום כפשוטו, היינו בסביבות ובסמיכות לכפר חב"ד הקיים, שמוכרח הדבר מפני כו"כ סיבות; ומקום המתאים במובן הרוחני, שאורח חייו יהי' חיים חסידיים, חיי יום-יום מוארים באור וחיות תורת החסידות עניני' והדרכותי'.

ובודאי שכל אלו שלקחו חלק, ובפרט - חלק פעיל, ביסוד כפר חב"ד ראשון יזכו וישתתפו בשמחת יסוד כפר חב"ד שני והקמתו גמרו ועד לאופן שיהי' בהתרחבות ובהתפשטות ועד לסיסמה הידועה ומפורסמת לאחרונה - ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לבשורות טובות - ומתוך בריאות שמחה וטוב לבב

מ. שניאורסאהן

ט'פז

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

מעבר משם: ברוסיא.

וויפוסטיט ווסעח: רשות לכולם לעזוב. ראה גם לעיל אגרת ט'עב.

ולהנצנים אשר נראו כבר בארץ: ע"פ לשון הכתוב - שה"ש ב, יב.

כפר חב"ד שני: ראה בזה לעיל חכ"ב אגרת ח'תקעא, ובהנסמן בהערות שם. חכ"ג ח'תתקצט. לקמן ט'קלו. ט'רז.

לסיסמה הידועה: ראה לעיל חי"ח אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.

ימה וקדמה וצפונה ונגבה: ויצא כח, יד.