ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'פח

ב"ה, י"א שבט ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח...

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום...

ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנם.

והרי באנו זה עתה מיום העשירי בשבט, יום הסתלקות הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר על הציון הק' שלו יזכירוהו.

והרי, בלשון בעל ההילולא : גבורי ישראל , מגיני ארץ, גם בהשיבם נפשם אל חיק אביהם שבשמים, אשר לו משלימים נפשותם (מד"ר בראשית פ"ק בתחלתה) הנה לא זה בלבד שלא יפרדו מעל צאן מרעיתם, הנה עוד מתרפסים להדום כסא מרום, להתיצב לפני הוד א-ל רם ונשא, להגן על עם ישורון (ע' מד"ר בראשית פמ"ד, ה') לדרוש רחמי וחסדי האב על בנו, עמו ונחלתו.

בברכה

מ. שניאורסאהן

* * *

לשאלותיו בנוגע להשתתפות בהנהלה וכו' - הרי כתבתי מכבר ולפ"ע בפרטיות.

* * *

שו"ע אדה"ז;8206#& כרך שני נתקבל בעתו ות"ח.

* * *

לכתבו בענין הדפסת חד"ת שלו בעניני גטין, עגונות וכו' - בכלל נכון הדבר ומכו"כ טעמים. אלא - כיון שכל כיו"ב בעיקרו שייך לרבנים מורי הוראה כו' - יש להתייעץ עם כהנ"ל.

לההערה בלקו"ת שלח (מב, ב) דנדה וזבה במים חיים - זהו לדעת כו"כ מהגאונים וכ"מ בזח"ג (צז, ב) ותקו"ז סוף תק;8206#&"ה. ומקצת מהנ"ל נסמנו בהערותי ללקו"ת שם (נדפסו בהוצאת הלקו"ת תשכ"ה).

להערתו בלקו"ת נשא (כט, ב) שמנחת נדבה מביאה בכפיפה מצרית, שזהו דלא כמפורש בסוטה (יד, ב) דפסול - הרי מפורש שם שהטעם דהקריבהו נא לפחתך גו', ואיסור זה אינו מן התורה (כס"מ הל' איס"מ פ"ב ה"י (ודלא כי"א מהאחרונים דאסור מה"ת - דלפ"ז אינו מובן הא דעניים מביאים בכורים בסלי נצרים של ערבה (בכורים פ"ג מ"ח) שבודאי פחותים מנצרי דקל (דהיינו כפיפה מצרית, כפרש"י בסוטה שם) דסברת הקריבהו שייך גם באינו קרב על המזבח ממש, וק"ל)).

ז"ע נתקבל מכ' שלאחרי הנ"ל. ובנוגע לשו"ת שלו בעניני עגונות - כדאי שמקודם יראה ס' אוצר הפוסקים לאה"ע סי' י"ז (מו"ל בירושת"ו), ימלא בהתאם לזה בשו"ת שלו ולאח"ז - להו"ל בהצלחה.

* * *

ז"ע נתקבל מכתבו מי"ג שבט והמצורף אליו.

הקושיא דעתה בקל להבעיר אש ולמה תאסר בש"ק וכו' - ההסברה פשוטה, ד"עשה ה' גו'" היתה קלה עוד יותר (אמירה, ה' שהוא א"ס) ומזה "שבת וינפש".

* * *

בברכה לבשו"ט (כולל - כמובן, מהופעתם - בעגלא דידן - דהכרכים שלאחר י"א אנצ' תלמודית) מתוך בריאות הנכונה.

האומנם מוכרחת הנסיעה - ביקור בנעפאל?

* * *

במענה לשאלתו - הנוהג בישראל שבחג הפסח נמצאים ביחד איש וביתו (ובביתו) ובפרט ראש המשפחה. נוסף על שקשה ביותר להדר כפי הרצון בעניני פסח - כשנמצאים במק"א. וק"ל.

נהנתי בקריאתי הקטע דמכ"ע - מאמרו אודות שמיטה. כן יצליחו ה' גם לימים יבואו.

* * *

פשוט שאין שאלת דירה מעכבת בעניני שידוכין.

* * *

במענה לשאלתו - מובן שצריך לגמור לימודיו. וה' יצליחו.

* * *

במענה להערותיו : א) בסוגיא דברכות (לב, סע"ב) ראה רשימות הצ"צ לאיכה עה"פ זכור ה'. ב) המודעה רבה ע"ד קרה"ת - מובן שכדאי לפרסמה בכ"מ מתאים לתנאי המקום, שהרי לפרסומי ניתנה. ג) בנוגע לביקור באהקת"ו - יציע הענין לפני ג' ידידים ויעשה כהכרעתם.

ט'פח

כללי-פרטי. נדפסה בסה"ש תש"ד בתחלתו. לקו"ש חי"א ע' 235. תוכנה נתבאר באריכות בהתוועדות יו"ד שבט תשכ"ו.

בלשון בעל ההילולא: במכתבו ליום היאצ"ט הראשון של כ"ק אביו אדמו"ר נ"ע (נדפס בס' חכמי ישראל - ניו יארק, תרפ"ד - לג, א).

גבורי ישראל, מגיני ארץ..להגן: השייכות דגבור, מגן ולהגן כו' - עיין שהש"ר עה"פ אלף המגן..שלטי הגבורים ובאור התורה לה"צמח צדק" (שהשנה שנת המאה להסתלקות הילולא שלו) פ' לך ד"ה שכרך הרבה מאד.

לא זה בלבד: להעיר מסוטה (יג, סע"ב): לא מת משה..מה להלן..אף כאן. ובזח"ב קעד, סע"א.

ישורון: ראה ב"ר וישלח רפע"ז: ישורון נאים ומשובחים. לקו"ת נצבים (מה, רע"א).

אוה"ת להצ"צ פ' ברכה (ע' א'תתנ ואילך) בארוכה וש"נ. ושם (ע' א'תתע): ישורון כולל יעקב וישראל יחד כו' שעשועי המלך בעצמותו כו' שירה כו' שירו כו' בנו"ן פשוטה כו' מכתר הכללי עד בחי' המלכות. ולהעיר אשר תרגומו (דברים לג, ה)

באונקלוס - "ישראל", בירוש' - "בית יעקב".

------------------------

במכתבו: אג"ק שלו ח"א אגרת עב.

שהש"ר עה"פ: פ"ד, ד (א).

ובאוה"ת לה"צמח צדק" .. פ' לך: עח, ב ואילך.

לשאלותיו: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה יהושע שניאור זלמן סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ח'קפה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'קט.

ט'רי. ט'שדמ.

כתבתי מכבר: ראה לעיל חי"ב אגרת ד'רסט. חי"ז אגרת ו'קמח.

שו"ע אדה"ז: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה אפרים שי' וואלף, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקמג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'שדמ.

שו"ע אדה"ז כרך שני: שי"ל זה עתה ע"י "קה"ת" בארצנו הקדושה.

לכתבו בענין: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה חיים מרדכי פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ב ח'תכג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'שסג.

חלקה נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 205, והושלמה ע"פ הנדפס בתחלת ספרו "גט למעשה".

לההערה בלקו"ת שלח: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תשא. ח"ט אגרת ב'תשפה. לקו"ש ח"ז ע' 321 הערה 5.

להערתו בלקו"ת נשא: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תקנו.

הקריבהו נא לפתחך גו': מלאכי א, ח.

ז"ע נתקבל מכתבו: מכתי"ק, בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה מנחם ישראל מלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תרנא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'קכג.

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 351, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הקושיא דעתה בקל להבעיר אש ולמה תאסר בש"ק וכו': ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'שסג.

עשה הוי' גו'..שבת וינפש: תשא לא, יז.

בברכה לבשו"ט: מכתי"ק, בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין.

אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם.

במענה לשאלתו: נכתבה בשולי האגרת הקודמת.

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קצג. לקו"ש חל"ז ע' 150.

הנוהג בישראל: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רסה, ובמצויין ב"אהלי שם" ח"ו ע' רנד.

פשוט: נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 466. נכתבה בשולי האגרת הקודמת.

במענה להערותיו: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה יצחק דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תשט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'קסג.

ט'רסז.

רשימות הצ"צ לאיכה: נדפס לאח"ז באוה"ת נ"ך ח"ב ע' א'פה ואילך.

המודעה רבה ע"ד קרה"ת: אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א אגרת סז.

לפני ג' ידידים: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ז'תתקכז. ובכ"מ. אג"ק אדמו"ר הצ"צ ח"ב אגרת יו"ד, ובהנסמן בהערות שם.