ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'פט

ב"ה, י"א שבט תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף שי' וזוגתו תחי'

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו בעת הבקור כאן, תקותי אשר יהי' המשך המתאים להדבור, בסגנון חכמינו ז"ל, שיביא לידי מעשה.

ובפרט שהמדובר בעניני חינוך בני ובנות ישראל, בעי[ה] חינוכית בכל הזמנים ובכל המקומות, על אחת כמה וכמה, בתקופתנו רבת הבלבולים והמבוכות, ובמקום אשר שומרי תורה ומצות בחיי היום יומים, לעת עתה אינם רוב המכריע.

ואזכירם בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להצלחה רבה בכל הענינים, ומתוך שמחה וטוב לבב.

והרי באנו זה עתה...

ט'פט

מהעתקה.

מו"ה יוסף: בראנער, יוהניסבורג.

בסגנון חכמינו ז"ל: קידושין מ, ב. וש"נ.

והרי באנו זה עתה: כנדפס באגרת הקודמת.