ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'צא

ב"ה, י"ג שבט ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לאחרי כתבי המכ' למרת שייוער תי' עלה במחשבתי שכדאי לשלוח העתקת המכ' לכ', כי בטח יענינו וכו'. אלא - כשעברתי על המכ' עוד הפעם (ובפרט על "הכתוב בין השטין") ראיתי שאל כ' צ"ל גוף המכ' ועיקרו (אף שכמובן לא סגנונו וכו') וכמובן ופשוט - בנוגע לכו"כ ענינים ועד לכללות כל הענין ועד לה"עצם" (שעצם - אינו משתנה.

וכן גם - "חלק ומקצת" ממנו, וכמובא בדא"ח בכ"מ שאמר הבעש"ט: העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו).

ועצם ארץ ישראל, דעניני' והעומדים בראשה ובמיוחד - היחיד שעומד בראשה בתור יחיד ומיוחד - ה"ה כהודעת חז"ל ורז"ל: ארץ - שרצתה (ל' רצון וגם ל' מרוצה - כפי' הצמח צדק) לעשות רצון קונה; ישראל - כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל.

- והרי החותם הוא בתיבת וענין - ותוכל.

ויה"ר שיהי' כ"ז בשמחה וטוב לבב.

בהוקרה ובכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

כהנ"ל כתוב על יסוד "חופש הדבור (והכתיבה)" שנתנה לי בכמה ממכתביו, ובעיקר - מתוך רושם יום ההילולא ובהמשך למכתבי מי"א שבט.

ט'צא

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

המכ' למרת שייוער תי': דלעיל ט'צ.

וכמובא בדא"ח בכ"מ שאמר הבעש"ט: ראה כש"ט הוספות סקט"ז. וש"נ.

ארץ - שרצתה כו': ב"ר פ"ה, ח.

כפי' הצמח צדק: לקו"ת לג"פ כא, ג ואילך. ולאח"ז באוה"ת בראשית (כרך ג) תפא, ב ואילך.

כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל: וישלח לב, כט.