ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'צג

ב"ה, ט"ז שבט, תשכ"ו

ברוקלין.

ב"ד מרת שיינע זלדה

תחי'

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבי', ויהי רצון שתהי' רפואת כל אלה שכותבת אודותם הזקוקים לרפואה, רפואה שלימה וגם קרובה, ותבשר טוב גם בשאר הענינים אשר במכתבי'.

והרי נמצאים אנו למחרת ראש השנה לאילנות, ומקרא מלא דבר הכתוב , כי האדם עץ השדה, והרי ראש השנה הוא יום השפעת כחות חדשים חיות ואור חדש על משך כל השנה הבע"ל, כולל גם צמיחה והליכה מחיל אל חיל בכל עניני תורה וקדושה ומתוך שמחה אמיתית ופנימית.

בפ"ש כל בני המשפחה שי' ובברכה לבשו"ט.

ט'צג

מרת שיינע זלדה: שניאורסאהן-מישקובסקי. אגרות נוספות אלי' - לעיל חכ"ג ח'תתקלד, ובהנסמן בהערות שם.

ראש השנה לאילנות: ר"ה בתחלתה.

ומקרא מלא דבר הכתוב: פ' שופטים כ, יט.

ראש השנה..ואור חדש: ראה תניא אגה"ק סי"ד.