ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'צד

ב"ה, טו"ב בשבט, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד העו"ד מר יהודא שי' דיק

שלום וברכה!

בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מיו"ד שבט בצירוף הצעת חוק חדש בנוגע לענין השחיטה, ות"ח בעד שימת לבו.

ואשר לעצם הענין, ומבלי להיכנס לתוך פרטי ההצעה, הנה ידועה דעתו המוחלטת של כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר כיון שאופן ההכנה לשחיטה הוא גם מענין השחיטה, לכן כמו שאין כל מקום לאיזה משרד ממשלתי לדון, ואין צריך לומר לחוקק, בכל הנוגע לדיני שחיטה, כן אין מקום למשרד ממשלתי לדון ולחוקק בהנוגע לאופני ההכנה לשחיטה, מאחר שיש בזה פגיעה בחופש הדת במדינה זו.

וכאן לא חשוב אם הכוונות רצויות ואפילו אם בנוסח ההצעה אין כל סתירה לדיני השלחן ערוך. חשוב כאן העיקרון היסודי שאין לשלטון כל רשות וסמכות להתערב בתחום הדת של איזה מיעוט. ולכן כל עצם שקלא וטריא מצד אירגון או משרד ממשלתי בשטח הדת מופרך מעיקרא, ולא על הממשלה להכריע במקום שיש חילוקי דיעות בין רבנים בנוגע לאיזה ענין דתי שהוא.

בכבוד ובברכה

מזכיר

ט'צד *

ב"ה, ח"י שבט תשכ"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבך, בו מודיעה אשר בקרוב תגיע לגיל שתים עשרה שנה, היא עונת בת מצוה,

הנה יהי רצון שתקבל עליך עול מלכות שמים ועול מצות בלבב שלם, והשם יתברך יצליחך בלימודך ובהנהגה ותגדלי להיות ראוי' לשם בת חב"ד מתאימה לרצון נשיאנו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

ותשפיע גם על החבירות תי' שלך בזה, בדבור ועוד יותר - על ידי היותך דוגמא חי' של בת ישראל המחונכת בדרכי החסידות.

וזה יביא לך אושר רוחני וגשמי.

בברכה

מ. שניאורסאהן

ט'צד

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 145. והושלמה עפ"י העתק המזכירות.