ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'צה

ב"ה, ח"י שבט תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו' וכו'

מו"ה..שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

- ידוע מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שעד שתכנס לחודש החמישי להריונה לא תפרסם עד"ז.

בברכה.

מסיבה נתעכב משלוח המכתב ובנתיים נתקבלו מכתביו ע"ד ביה"ס וסברא הצעה שיכנס מעתה לרשות כו' - מובן שאין להכנס לכל ענין של מחלוקת (ועאכו"כ מחלוקת כזו. וד"ל). ולפלא הקס"ד. ואין מקום לכל ההצעה.

ז"ע נתקבלו מכתביו מז' אדר והקודמו - וכנ"ל אין ענינו כלל להתערב בדברי מחלוקת ובמילא ימשיך במשרתו עתה במקומו עתה וכו'.

ט'צה

נדפסה ב"נלכה באורחותיו" ע' 202, מצילום כתי"ק.

ידוע מכ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תריח, ובהנסמן בהערות שם.