ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'צז

ב"ה, כ"ה שבט תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה לההודעה מקביעות זמן חתונת נכדתו מרת שטערנא שרה תי' עם ב"ג שי' בשעה טובה ומוצלחת.

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

וירוה מהם ומכל יו"ח שי' רוב נחת יהודי אמיתי חסידותי לאויוש"ט.

בברכת מזל טוב מזל טוב

מ. שניאורסאהן

נ.ב. הפ"נ יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ט'צז

מו"ה מאיר: גורקאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תלא, ובהנסמן בהערות שם.

עם ב"ג: מו"ה יהודה קלר ע"ה.