ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'צט

ב"ה, ב' אדר, תשכ"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מא' משפטים, וכן ספרו נצני ניסן.

ויהי רצון אשר ימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה להצליח בחיזוק הכשרות במחנו הט' ובכל מקום שידו מגעת, ולהשפיע גם על אחרים בזה.

ובפרט ע"פ המבואר בכ"מ, אשר מהטעמים בכשרות המאכלים הוא, שמאכל בלתי כשר מטמטם הלב והמוח וכו' שמזה מובן שחיזוק בענין הכשרות הרי נוגע הוא לכל התורה ומצותי' וק"ל.

ומענין לענין באותו ענין, מכשרות מאכלי הגוף לכשרות מאכלי הנפש, דיעות הטובות והפכם, היינו אשר מוחין שבראש יהיו ממולאים מחב"ד שבתורה, חכמת ה' ובינתו וכו' ולהוליד מהם מדות טובות בלבו, שבזה תלוי' הנהגת האדם לימוד התורה וקיום מצותי' ועד לקיום מ"ש בכל דרכיך דעהו.

שעפי"ז מובן ביותר ענין החובה על כאו"א בהפצת תורת חסידות חב"ד ועד שתגיע גם - אל מה שלע"ע עדיין הוא - חוצה.

בכבוד ובברכה.

ט'צט

נדפסה בלקו"ש חל"ד ע' 280, והושלמה עפ"י העתקה.

מו"ה ניסן: צ'סלר, רמת גן.

ע"פ המבואר בכ"מ: ראה הנסמן בלקו"ש חי"ג ע' 260. וראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תריא. ובכ"מ.

בכל דרכיך דעהו: משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג.