ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קא

ב"ה, ז' באדר, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות בתו מרת..תחי' והבחור שהכירה וכולי.

ועכבתי המענה שלי באמרי אולי יתברר המצב יותר בינתים, כיון שבמכתב חסרים כמה פרטים חשובים. ומהעקריים הוא - האם הבחור מבוגר בשכלו ובאופי נפשו יותר משנותיו, שהרי אין הגיל קובע בנוגע לחיים מבוססים כ"א תוקף הדעת וישרת השכל וכולי. ובנוגע לאיש ואשה הישראלים הרי מהענינים הכי עיקריים שיהיו יהודים מסורתיים

בחיי היום-יום, שזוהי הדרך לחיים מאושרים ומבורכים מהשי"ת נותן התורה ומצוה המצוה.

ואף שלא קבלתי פרטים נוספים בהאמור, אבל כיון שבמכתב כ' שנתקבל זה עתה מזכיר עוה"פ מכתבו בנוגע לבתו תחי', אין ברצוני לעכב המענה יותר.

ודעתי בשאלתו, אשר לנהוג בהתנגדות נמרצת לכאורה לא זו הדרך, אפילו באם צריכים להתנגד, כיון שבתקופתנו התנגדות נמרצת של הורים מביאה תיכף תגובה הפכית (אפילו אם המדובר הוא בילדים טובים וכולי) מאחר שמפרשים התנגדות כזו כנסיון להטיל מרות וכפית דעת מגדולים על "קטנים" הזקוקים עדין להדרכה וכולי. זאת אומרת - פגיעה ברגש העצמאות שלהם.

ובנוגע להתנגדות באופן המתאים, הרי לדעתי הקובע בזה הוא האמור לעיל, היינו אם הנהגתו בחיי יום-יום מתאימה למסורת אבות, זאת אומרת מתאימה לתורתנו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם. ונקודה חשובה, אף שחשיבותה אינה בערך לנקודה הקודמת, היא - כנ"ל שמבוגר הוא יותר משנותיו.

ויהי רצון מהשי"ת - המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית - שיראו רוב נחת אמתי מבתם, כולל שידוך טוב לפני', טוב בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובפרט שנכנסנו לחודש אדר שנצטוינו להרבות בו בשמחה, וציווי ה' הרי הוא גם נתינת כח וענינים שיביאו לשמחה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור ולפורים שמח.

נ.ב. תודה לבבית בעד הידיעות במכתבו מכ' שבט, ואף שצמצם וקיצר בנוגע לפעולתו לטובת חב"ד בהאסיפה אודותה כותב וקודם לזה, אבל קבלתי ידיעות נוספות מאנ"ש שי' ע"ד "כמות" פעולתו ועוד יותר ע"ד "איכות" פעולתו, ובפרט - החן והחיות שבה.

ט'קא

עליהן נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.

שנצטוינו להרבות בו בשמחה: תענית כט, סע"א. מג"א או"ח סו"ס תרפו.