ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קב

[ז' אדר תשכ"ו]

...נעם לי במאד לקרות במכתבו ע"ד פעולותיו בהפצת היהדות בכלל ובהנחת תפילין עם העובדים בסביבתו במיוחד, והרי אמרו חז"ל הוקשה כל התורה לתפילין.

ויהי רצון שתקוים בפעולתו והשפעתו על הנ"ל ההבטחה מצוה גוררת מצוה, שיקיימו מצות תורתנו תורת חיים בהנהגתם [ה]יום יומית, וזכות הרבים מסייעתו.

התקוה שיש לו קביעות גם בלימוד תורת החסידות נוסף על הקביעות בלימוד נגלה דתורה.

ט'קב

אמרו חז"ל: קידושין לה, א. וש"נ.

מצוה גוררת מצוה: אבות פ"ד מ"ב.