ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קג

ב"ה, ז' באדר, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מכ' שבט, מענה על מכתבי שנכתב למחרת יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ובודאי בינתים נתקבל ג"כ מכתבי שלאחר זה עם המצורף אליו.

וזה עתה נתקבל ג"כ מכתבו של יושב ראש ועד כחב"ד מר שלמה

שי' מיידנציק על דבר הפגישה בחדר כ' ותוכן השיחה. ות"ח לבבית על ההשתדלות והעזר התמידי והעקבי של כ' בכל עניני כפר חב"ד, ובמיוחד עניני ההתפתחות שלו, והתפתחות לא רק לאורך ולרוחב, אלא תקותי גם בעומק וגובה, כולל ג"כ כפי שנתבארו עניני עומק אורך ורוחב בהתחלת שער היחוד לאדמו"ר האמצעי -

הוא הספר עליו אמרו נשיאי חב"ד שהוא "המפתח דתורת החסידות".

ויהי רצון שיקויים בכ' מאמר חכמינו ז"ל המתחיל במצוה אומרים לו גמור, ובקרוב יזכה לגמור ולהשתתף בהגשמתה של התכנית במילואה, כולל גם כן - אשר בניני הדיור יתמלאו עולים חדשים משם, שלאחרי זמן קצר יסתדרו בקביעות בארצנו הק' ויבואו במקומם מחזור שני ואחרי כן שלישי וכולי, עד ש"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו" גם עתה שיהי' ונצלתם את מצרים כפירוש רבותינו ז"ל עשוה כמצודה שאין בה דגן. והיד ה' תקצר, ותשועת ה' כהרף עין. ובסגנון תורת החסידות איחולי לבב כל אחד מישראל האמורים זקוקים להוספה עקרית - שיהי' כל זה בטוב הנראה והנגלה, ובשובע שמחות, וכימי פורים הבע"ל, אשר נהפוך הוא, וליהודים היתה אורה ושמחה וגו', ואין מקרא יוצא מידי פשוטו.

והרי מעלת ימי הפורים על ימי החנוכה היא שהשמחה דפורים היא שמחת הגוף והנפש גם יחד.

ומענין לענין באותו ענין, מצוה שקבלו עליהם בשמחה היא הכנסת נכד אחיו שי' לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל חיים ויטאל

שי' ובסגנון המסורתי יהי רצון שכשם שהכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ולסיום מכתבו, נסיעה למדינה שבהרים הגבוהים* , יהי רצון שתהי' בהצלחה ובקידוש שם שמים וקידוש שם ישראל, וחזרה - עלי' - בשעה טובה ומוצלחת ובשמחה וטוב לבב.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לבשורות טובות ולפורים שמח

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בהתענינות קראתי כתבו ע"ד הזמנת האישים העומדים בראש פעולת חב"ד בקולג'ים, ודרך אגב גם הפרופ' רוזנבלום שי' שביקר באה"ק ת"ו בקיץ העבר וגם אצל מר - הוא אחד מהם. ולדעתי הראשון הראוי להזמנה האמורה, כפי שאני מכירו מבין השאר, הוא פרופ' ד"ר וועלוול גרין שי' שבמיניאפוליס, מיניסאטא. ושמו האמור גם כן מעיד עליו כי נקרא )ברצונו ) כן - "וועלוול" - בפי כל.

ט'קג

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר חכמינו ז"ל: ראה ירושלמי פסחים פ"י ה"ה. תנחומא עקב ו.

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו: מיכה ז, טו.

ונצלתם את מצרים: שמות ג, כב.

כפירוש רבותינו ז"ל: ברכות ט, ב.

והיד ה' תקצר: בהעלותך יא, כג.

תשועת ה' כהרף עין: ראה בהנסמן בתורת מנחם - התוועדויות ח"ג ע' 90.

נהפוך הוא: אסתר ט, א.

וליהודים היתה אורה ושמחה וגו': שם ח, טז.

ואין מקרא יוצא מידי פשוטו: שבת סג, א. וש"נ.

מצוה שקבלו עליהם בשמחה: שם קל, א.

* להעיר מלקו"ת סד"ה אתם נצבים היום.

------------------------

מלקו"ת: נצבים מה, סע"א ואילך.