ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קד

ב"ה, ט' אדר תשכ"ו

ברוקלין.

האברך בנימין זאב

שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

ובמענה לשאלתו - נכונה סברתו להניח (גם) תפילין דר"ת. ועיין שו"ע אדה"ז סכ"ה סי"א, תניא רפמ"א, סידורו - ריש הל' תפילין. ובשער הכולל על הסידור (פי"א סל"ט).

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר

ט'קד

האברך בנימין זאב: סגל.