ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'קיב

ב"ה, כ"א אדר תשכ"ו

ברוקלין.

...ז"ע נתקבל מכתבו שלאחרי הנ"ל והוברק לו וז"ל:

"במענה למכתבו יעזור להג'נרייטאר בכפר שנחוץ במאד. בברכה".

מנחם שניאורסאהן

(ולפלא הספק שלו מלכתחילה). ומובן אשר יפה שבת אחת קודם.

ט'קיב

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' מב.

להג'נרייטאר בכפר: ראה לעיל אגרת ט'קו, ובהנסמן בהערות שם.